Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1246 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Briel»

le.

van Kerk en Raedhuis en van veele der voornaemfte huizen, zynde alles in een goede orde en gcfchikt afgeloopen, en de Burgery over de hooge en. te vooren nooit beleefde tegenwoordigheid van den geliefden Heer Erf - Stadhouder, ongemeen verheugd geweeft.

Zyne Hoogheid dus donderdag, vrydagen zaturdag vergezeld van 's Lands Directeurs en Ingenieurs, met alle naeuwkeurigheid dentegenwoordigen ftaet van verdeediging der Zuidelyke Kuiten en Zeegaeten van Holland, gelyk ook der Stede Willemftad, opgenomen hebbende, is na aldaer de noodige,bevelen ter verdere beveiliging dier Kullen te hebben afgegeven, onder een algemeerte toejuiching der Ingezeetenen van de onderfcheide Plaetfen , alwaer Zyne Hoogheid ter dier gelegenheid is ingehaeld,den 3 Juny des nachts tuffchen twee en drie uuren, in volmaekten welftand op de Orange Zael te rug gekomen.

Hoorn.

Met voorkennis van Zyne Doorl. Hoogheid is, by het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Weft-Friesland en het Noorder-Quartier , in dienft gefteld,het nieuw gebouwd Advys-Jagt, genaemd De Jager, heilagen met eenen koperen huid, en het bevel over het zeiven opgedragen aen den Kaptein Com. Joh. Bloys van Treslong.

P u R«

Sluiten