is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zestiende deel. MDCCLXXXI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAERBOEKEN, Auguftus, 1781. 1553

Art. VII, Dat alle hooge en laage Amtenaren en Bedienden, dienvolgens mede zullen blyven hunne Amten en Bedieningen waarneemen als vooren , onder het oppergezag hunner Regeering; alles provifioneelyk, tot dat het welbehagen van den Heer Ridder en Admiraal Rodney zal zyn ingekomen.

Art. VIII. Dat de Pakhuizen, zo van Vivres, Materialen, als de Apotheek, zal ftrekken enbeftuurd worden als te vooren; doch alle daar in zynde Geweeren en "Wapens, immediaat, volgens Art. I4 worden uitgegeven; alles provifioneelyk, tot dat het welbehagen van den Heer Ridder en Admiraal Rodney zal zyn ingekomen.

Art. IX. Dat niemand der Coloniften hoegenaamd, eenig moleft, hinder of belet in zyn Perfoon, Familie, Plantagien, Slaven en verdere Goederen, zal worden aangedaan, en dat dezelve daar en boven vry en onverhinderd als vooren, na binnen de limite van deeze Colonien Effequebo en Demerary, met hunne Inlandfche Vaartuigen zullen mogen paffeeren en repaffeeren, waar derzelver zaken en belangens zullen mogen vereilfchen.

Art. X. Dat nogthans iemand derzelver Ingezetenen , zig begeerende te begeven buiten de Jurii-diftie van deeze Colonie, zullen moeten neemen als van ouds een Pas van den Direcfeur-Generaal, te vertoonen, en het Vidit op te ftellen door den Engelfchen Kommandant.

Art. XI. Dat daarentegen de macht van Zyn£ Groot-Brittannifche Majefteit in deeze Colonie, de Ingezetenen en hunne Bezittingen zal Protec teeren en bevryden, tegens alle- Kaperyen , Ro veryen en Vexatien , hoegenaamd.

Art. XII. Dat op Requifitie van Kapitein Day de gevangenen die in handen van de Crimineek Juftiie zullen geraken, zullen blyven gedetineert zonder ftraf, tot nadere dispofitie, en met be

trek

Am

ST ELDAM.

Verdrag van overvaefvariEfïequebo°.n Demeraryden de Engelfchen-

i