Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAERBOEKEN, September, 1781. 1839

den 4 Nov. 1780 is bevallen. Maar aanwiehebben gemelde Tjitske Symons en haar Dogter dit verklaard? hoewel zulks uit de Refolutien niet te zien is, laat ik maar veronderftellen, dat die verklaaring aan de getuigen zelve gefchied is: maar: waarom dan gemelde Tjiske, en haar Dogter zei-' ve niet gehoort? of kunnen die naar het oordeel van den Kerkenraad in deezen niet getuigen ? zoo jaa, en gelyk ontegenzeglyk is , wat bewys is. 'er dan doch in hunne Verklaaring aan anderen gedaan? is en blyvt het niet een getuigenis van "Rinske Dirks. en haar moeder Tjitske Symonsl en zyn dit bewyzen, voldoende om tegen een Lid der gemeente, een Diacon van de Kerk, en die in gemoede verklaart heeft onfchuldig 'te zyn , zulke Refolutien, zulke eerroovende Refolutier te neemen? Jaa, maar de Kerkenraad heeft zulk: gedaan om de goede order en Richting in de Kerke Gods te bewaaren, en alle ergernilfen zo vee mogelyk uit den weg te neemen: maar wat goede order, wat Richting word 'er bewaart dooi iemand zonder bewys te condemneeren , ziel van het H. Avondmaal te onthouden ? word dezelve daar door niet veel eer met voeten getreeden? Moet elk die van die Refolutie gehcord,er de zaak niet naar behooren overdagt heeft, niei veronderftellen, dat de Kerkenraad van voldoende bewyzen is voorzien geweeft ? en zo mer van agteren het tegendeel verneemt, is dat er gerniiTen uit den weg te neemen? is het niei veel eer dezelve te vermeerderen ? Kortom de Ondergefchrevene verwagt, dat de Kerkenraac de zaak ryper, en behoorlyk overwoogen hebbende, de gemelde Refolutien ten fpoedigfter door eene nadere Refolutie vernietigen zal nie alleen, maar ook daarbyaanden Ondergefchreevenen zodanige fatisfactle geeven , als tot her; ftelling van zyn eer: en goede naam dienftig is, om niet genoodzaakt te zyn zich over de voor, Fff fff 3 febree

Doe

KOM.

Memorie mn

ramme

iüafes %en den Kerkenraed.

Sluiten