Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAERBOEKEN, September, 1781. 1841

Daer fchoot dan voor Tamme Klafes Smidt niets anders over, dan zich tot eenen hoogeren kerkelykpn rechtbank te vervoegen om zyne grieven en bezwaeren herfteld te krygen. Hy leverde derhalven den 23 April aen de weleerwaerde Clalfis van Dockum het navolgend verzoekfchrift in.

/""eeft eerbiediglyk te kennen Tamme Klafes Smidt, *J Schipper van Rinsmageeft op Leeuwarden et vice verfa, op Rinsmageeft woonagtig, dat de. Kerkenraad van Rinsmageeft en Sybrandahuis den 11 Febr. 1781 heeft kunnen goedvinden te neemen eene Refolutie, copielykannex met A, waar by aan den Suppliant het gebruik van het Heilig Avondmaal heeft ontzegt ter tyd en zoo lange de Suppliant zal hebben voldaan aan den eisch der Kerkenraad: om namelyk volgens Refolutie van den 10 Jan, ejusdem anni, copielyk met B. annex, zich te zuiveren van de befchuldiging, dat de fuppliant zoude zyn vader van het kind, waarvan Rinske Dirks, Dogter van Claas Everts, Smid op Rinsmageeft, den 4 Nov. 1780 bevallen is.

De Suppliant, wel Eerwaarde Heeren! kan vooreerft niet begrypen, hoe de Kerkenraad van hem eiitchen kan iets , dat voor den fuppliant volftrekt onmogelyk is: was de fuppliant geduurendt de de befwangering van het voornoemde vrouwsperfoon uitlandig, en zy inlandig geweeft, hei fpreekt van zelf, dat de fuppliant geen vader var het kind zyn konde 5 en een bewys van die uit landigheid zoude hem ten eenemaal vryfpreeken; maar dit zoo niet zynde, gelyk de Kerkenraac overbekend is, zo is het voor den fuppliant volftrekt onmogelyk te bewyzen, dat hy de vadei niet kan zyn; gelyk het ook voor de fuppliani alzoo min mogelyk is, om de ganfche waereld «•O ftilfwygen opteleggen, zoals by nadere ReF fff ff 4 folu-

3oc-

wm

Req. aen het klasIs van Doefcum ter gen den Kerkenraed van Rinsmageeft.

Sluiten