Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAERBOEKEN, September, 1781. 184$

Til. Gnydat deze befchuldiging van een zodanige natuur is, dat geen Lidmaat, _ veel min een Diacon der gemeente dezelve op zich moeft, jaa niet mag laten ruften, offchpon door den Politytwen Regter daar over niet aangefprooken. ..

Aldus gedeponeert voor Ds, Js. Cahai pred. te Rinsmageeft,

Dit is Gaatske Klaafcs eigen x gezette • handmerk.

Op huiden den 15 Jan. 1781; compareerde voor de Mede Regter Sikke Sjoerds, en gefwooren Clerq H. Raap , Gaatske Klafes, dewelke na duidelyke voorleezinge, en handbekenning verklaarde, dat vorenftaande Atteftatiede waarheid behelsde; waarop 'zy den eed in handen van gedagte Mede Regter heeft afgelegd, in kenniffe onzer handen. Aftum op de Grietenije Regtkamer te Rinsmageest als boven.

Sikke Sjoerds.

H. Raap,

(f) (Verum)

Atteftatie van Bankje Hendriks.

Verklaar ik Ondergefchreevene Bankje Hendriks k het huis van Klaas Everts gehoort te hebben van Rinske Dirks, dat zy Tamme Klaafes bekende vopr Vader van het kind, waar van zy bevallen is. 't Welk bereid beu met eede te beyeftigen, aldus gedeponeert voor Ds. Js. Qahai pred. te Rinsmageeft.

Dit is Saukje Hendriks

figen x gezette

ViïVtJs.Qahai,

liandmerk.

On

Doe.

küm.

Berigt van den Kerkenr, van Rinsmageeftop voorjz, Rea. ■

Sluiten