Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1846 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Doe

KOM.

Berigt van den Kerkenr. van Rinsmageeftop voorfz. Req.

I <

i <

1 t

j

I

1

]

IV. Om dat ook genoemde Tamme Klafes, ge:iteerd, en voor den Kerkenraad gecompareert zynde, aangenoomen heeft zich te zuiveren, en len Kerkenraad fatisfa&ie te geeven, zoo als Dlyken kan uit nevensgaande Extract van de Handelingen des Kerkenraadsmet (Veritas) (*)

V.

Op huiden den 15 Jan. 1781 compareerde voor da Mede Regter Sikke Sjoerds en gefworen Clercq H. Raap, Bankje Hendriks, dewelke na duidelyke voorleezinge :n handbekenning verklaarde, dat vorenftaande atteftatie le waarheid behelsde, waarop zy den eed in handen vars ;edagte Mede-Regter heeeft afgelegt. Aftum op d» ïrietenye Regtkamer te Rinsmageest als boven.

Sikke Sjoerds.

H, Raap.

(*D (Veritas)

Extratt uit het Kerkenraads Boek van Rinsmageeft en Sybrandahuis, betreffende de zaak van T. K. Smidt.

De Kerkenraad den 10 Jan. 1781 vergadert zynde,en geciteerde Tamme Klafes voor dezelve comparerende vierd hem hoofdzaakelyk onder verickeidene andere ar' ykgjs gevraagt.

f.

Of hy wel wift dat Tjitske en 'Rinske hem voor Valer by andere menfchen declareerden. Antw. Neen! 2.

Of wel in gemoede betuigen durvde noit eenige vleechelyke gemeenfehap met Rinske Dirks gehad te hebben? Antw. geheellyk niet!

3.

Of dan wèl gewillig is, om zich van alle deeze be* chuldigingen ofbefwaaren te zuiveren, en den Kerkenaad daar door in dezen fatisfaétie te geeven. Antw. a wel!

C. C. Js. Cahai EccIs,

Sluiten