is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zestiende deel. MDCCLXXXI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAERBOEKEN, November, 1781. 2Ï07

de dat zy uit de voorfchreeve Memorie niet heb- 'f Gl ben' kunnen opmaaken, hoe veele en welke Plaar-VEis; fen. tot de Barrière behoorende, (in welke H-H^e. Mog Troepen doch alleen Garmfoen zyn houdende) by de voorfchreeve Memorie beoogd worden nogte ook wat door de Demoliiie, en 't geen daar-ww van een gevolg is, (Ja Demolition & ce qui senvan (uit) eigentlyk verftaan word , en hoedaanig de-"- J convenable orders begreepen worden , welke van*j;e# H H Mog- ten aanzien van derzelver Troepenae L wórden gedefidereerd." "en

, Dat H. H. Mog. zich verzekerd houden, dat het'Gouvernement van Bruffel billyk zal oordeelen, dat zy, alvoprens zich tot een precies antwoord te kunnen bepaalen, omttent de voorgemelde pointen en articulen, de noodige elucidatien verzoeken, en dat meer Hoogftgedagte zyne Keizerlyke Koninglyke Majefteit middelerwvl zal gelieven geperfuadeerd te zyn, dat aan H. H. Mog. niets aangenaamer en tot meerder genoegen zyn zal, dan aan Hoogftdezelve alle mooglyké preuveste kunnen geeven van de onveranderde Prys, die zy op de continuatie van de vriendfehap en gunft van zyne Keizerlyke Koninglyke Majefteit niet ophouden te fiellen."

Diergelyk befluit is ook aen den Baron van Reifchach ter hand gefield, en door dezen naer zyn Hof verzonden.

Dog dit antwoord van de Staten was van weinig vrugt. De Heer Hop hadt 't bovengem. befluit der Staten aen de Hooge Regeering te Bruffel den 23 November overgegeven; en ontvong den 27 November een antwoord, het welk Hy by den navolgenden brief den Staten toezondt.

„ Ik het gifteren uit de Secretarye van «'<$taat en oorlog ontvangen eén Miffive err W „ Me-

iA-

d

H.

Vlog, •ns arï.