Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9s Gvlp

venh/ ce.

Req. vt

Bergeo, enComA tot byflana i etenmoe éiging.

ai ï4 NIEUWE NEDERLANDSCHB

- ftrekt in plaats van korte vierponders, met zes* J ponders zouden berchoten zyn.

Zoo dat Uw Hoog Mogende uit al het voorenltaande ten klaarfte zullen kunnen befpeuren dat r»deze Nederlandfche Commiffievaarder met deszelfs 1 geheele Equipage niet alleen byzonder aan zyn >. naam , maar ook getropwelyk aan het Generaal karakter der Hollandfche Natie, overwinnen of fier* •nveu, en aan den alom beroemden Heldenmoed der . oude Batavieren volkomen beantwoord heeft.

Derhalven zoo bidden de Supplianten in deze op bet jnftantelykfte, dat hen Uw Hoog Mogenheden zoo Patriottiek als Honorabel mag behagen, om aan de nagelatene en allefints deerniswaardige 19, bedroefde Weduwen en 54 Weezen van alle die) ongelukkige doch kloekmoedige mannen, als mede aan de naafte Bloedverwanten der 25 ongetrouwde Perfonen en aan de bedrukte Moeders der 8 omgekomene Jongens, eene zoo. gracieufe als edelmoc oige byftand te willen toevoegen, het zy by wegen yan een Jaarlyks Penfioen of naar evenreiügbeid aan yder derzelven zoodanig en zoo veel in eener fomma als Uwe Hoog Mogende in Hoogftderzelver Wysheid en Medogenheid zullen gelieVer goed te vinden. .T ■ ■

. Als mede om van Uw Hoog Moeenden, uit hoofde van de voorfchreven ongelukkige fataliteit , een Dedommagement van 50 per Cent te mogen verwerven voor de opgemeld^ Reedery, die voor den meergecoemden Dappere Patriot, met zyn geheele uitruftmgen armeering, een Kapitaal van ruim 42300 G . gefpendeert beeft, zynde haar dit fmertelyk verlies alleen ter liefdé van het Vaderland overgekomen, en dat zelfs zoo fpoedig als onverwagt, in minder dan iq uren tyds. „*?et.is 1? de oudfte Annales nog in de nieuwe IMtonen dezer Republyk niet bekend, Hoog Mogende Heeren, dat 'er ooit een van hare particuliere Commiffievaarders dergelyke Oorlogsramo yegtenderhand is overgekomen, en die tevens zoo

roem-

Sluiten