Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

885 NIEUWE NEDERLANDSCHE

's Gravenha-

ge.

vincien in de gemeene lasten van de Republiek of zogenaamde Qjioia's te onderzoeken, daar over te raadplegen, en deswege een nieuw en gefchikter ontwerp te vormen, hebben tot dus verre derzelvfcr arbeid en raadplegingen voortgezet, en zyn nu gefcheiden tot den n der maand Augustus aanftaande, om dan wederom in deze plaats te zamen te komen en te vergaderen.

Den Heer Fitzherbert, extraordinaris Envoyé en Minifter Plenipotentiaris van den Koning van Groot -Brittannie by Hun Hoog Mogende , heeft, by het overgeeven van deszelfs geloofsbrieven, tevens aan den Heer Voorzitter der Vergadering van Hun Hoog Mogende de brieven van terugroep van Mylord Malmesbitry, anders Ridder Harris, als Gezant van Hooggemelde Koning by dezen Staat, overhandigd, benevens eenen brief van dien Heer , waar by zyne Lord* fchap affcheid neemt van Hun Hoog Mogenden.

Ook heeft den Heer Gomm, welke geduurende het Gezantfchap vangemelden Mylord Malmesbury, den post van LegationsSecretaris heeft waargenomen, mede zyne brieven van opontbod bekomen.

Den brief van affcheid van den Lord Malmesbury was deze:

HOOG MOGENDE HEEREN!

TAeomftandigheden den Ondergeteekenden Ambas-L/ fadeur van Zyne Groot-Brittannifche Majefteic in het geval gefteld hebbende, van by den Koning

Sluiten