is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vier-en-twintigste deel. MDCCLXXXIX

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

Arnhem.

Regiie<t v/mEgb. Willem Brink , Predikant.

114. NIEUWE NEDERLANDSCHË

sinnen den Ampte van Doornfpyk zoude hebben 3pgehouden , en de huizen zyn langs gegaan om I de Opgezeetenen, dan door vriendelyke discour- ' I ("en, tot het geeven van Penningen tot 't zoge- I naamde Vadeflandfche Fonds te perfuadeeren ~, I dan wederom , door hun voor te Hellen , dat zy \ zig aan onaangenaams gevolgen zouden exponeè> I ren, zo zy geen Penningen tot het zelve opbragten: I als mede , om dat hy .Suppliant met de gewee- I zen Predikanten'van Elburg, Janames van Dier- I men en George Hendrik Heyn, (welke met hem I Opzienders van 't Fytenhof waren,) te Kampen ver- I gaderingen gehouden, en derzelver 'Ücgte handel- V, wyze in het verbrcngen en met haar neemen van I de Papieren, Boeken en Gelden van het Feytenhof, I by gefchriften zouden hebben geapprobeerd enz.— I om te hooren verklaarcn, dat hy ter zaake voorfz, I zoude worden gecondemeerd in zodanige lyf- of I andere arbitraire ftraffe, als 't Hof-To; Mmit-s #» fc Ctrcumftantiis Cau/ie zoude vermennen te behoo- k ren.

Dat hy Suppliant by 't Hof Provinciaal, voor | den tyd van 14 dagen uitftel heeft verzogt om zig I by dê eerfte Landi'chaps- Vergaderinge daar.over I aan U IJdel Mog. te kunnen addresféerën'; welk I uitftel gunfdglyk~is geaccordeert. ^

Dienvolgens neemt hv als nu de vryheid, U t Edel Mog, op 't eerbied'igfte voor te draagen : -1

Dat hy Suppliant voor een Alweetend God it kan'' betuigen, dat hy nooit eenige- de allerminfte intentie gehad heeft, om de Opgezeetenen p óp eenigerlei 'wyze tegen den Souverain, of tegen I dc bevelen van U Edel Mog. op te zetten

Dat hy tot zyn kedweezen wel moet beken-; nen , dat hy zig in .'t Jaar 1786 zo verre-heeft ij laaten perfuadeeren, om 6 a 7 Inwooneren van t Oofterwolde te vragen , of zy genegen waren: éenig geld te geeven , met geen ander intentie.; als om die Penningen uit te deelen aan Vrouwen

eg