is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vier-en-twintigste deel. MDCCLXXXIX

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, OSlober. 1789. 1333

dig mogelyk, derzelver Refolutien dien aangaande ter Vergadering van Uw Hoog Mog. te willen inbrengen. <

Dat voorts, zo dra het confent van de hooge Bondgenooten in voegen voorfz., en overeenkomftig het heilzaam oogmerk dezer zaake, zoude mogen weezen ingekomen: de Raad van Staate dadelyk door Uw Hoog Mog. zoude kunnen worden; verzogt, om van de fommen , welken ten voorfz. einde zullen moeten worden gefpcndeerd , eene behoorlyke Petititie te formeercn, en dezelve Petitie te vergrooten met al zodanige fommen, welke door de Heeren Staaten van de refpective Frovincien van 1 January 1781 tot ultimo Maart 1788, als een douceur ofte gratificatie aan de Ritmeefters der Cavallery en aan. de Kapteinen der Dragonders, en van de Nationaale, Duitfche en Waalfche Infantery van hunne repartitie , voor derzelver Compagnien zyn uitgereikt geworden; het al ten einde dc Bondgenooten als dan nader zouden ku nen worden verzorgt, pm hunne Provintiale Quote in de voorzeide Petitie, in welke de alzo uitgereikte douceurs zouden zyn' begreepen, en hun dienvolgens in derzelver Quotens refpeétivelyk zouden worden toegekend en gevalideerd, met reëel fournisfement van penningen te agtervolgen.

Rn dat laatftelyk, om den Raad van Staaten in Raat te Rellen ,' tie begrooting van de Petitie pra> cifelyk te konnen formceren, en aan de alzo te nemene Refolutie de bedoelde executie te geeven • Zyne Hoogheid , als Kaptein-Generaal, door Uw Hoog Mogv als dan zoude behooren te worden verzogc, om dq commandeerende Officiers van de Régimenten Cavallery en Dragonders te willen .aanfchryven, ten einde aan Hoogstdezelve een priEcife opgaave worde gedaan' van de Compagnies - Schulden van iedere Compagnie, zo als dezelven zig als dan zouden- mogen bevinden; met by voeging van alle zodanige' fcbulden, welke, na het doen der Tttt 3 op-

s Gra-

^enha-

:e.

Rapport

'an de Commis» ie tot Defenfietyezenm Refol. daar op.