Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï390 NIEUWS NEDERLANDSCHS

Hoorn.

Briefvm Gec. Raden in '/. NoorderK -i'i/rt. aan *t ïarlem. teDouay.

ta, tot de volle en efiectucele voldoeninge toe,'e3 verklaard de daar voor gearrefteerde Goederen, Gelden en Effecten executabel, en den voor», öernaidus Blok einclelyk heeft gecondemneert in dc kosten van denzelven Procesfe, ter tauxatie ea moderatie van denzelven Hove.

Terwyl de Procureur - Generaal over Holland , Zeeland en West - Friesland kennisfe bekomen hebbende van de clandeftine wyze, op welke de voorn. Bernardus Hlok de aan hem vertrouwde 's Landspenningen tot eene zo aanzienlyke fomme had geëxpörteert en aan den Lande ontvreemd, en hoe dezelve boven dien zig in de laatfte voorgevallen troubles binnen deze Republiek ten fterklten had gefignaleert, en veeïe openbaare daaden van geweld had helpen fecundeeren', in zo verre zelve, dat zyne daaden niet hebben kunnen begreepen worden te vallen in de termen van de Amnestie , door Bun Ed. Groot Mogende de Heeren Staaten van Holland en. West - Friesland aan zo veele verdwaalde en misleide Ingezeetenen van den Lande goederticrenlyk verleend, tegens den zei ven van welgemelde HoVS mede heeft verzogt en geïmpetreerc Mandamenc Crimineel en van apprehenfie, met de Claufule van Edicte ad valvas C>»ï<ey uit kragte van welk Man» dament vervolgens mede tegens "hem by Ediclaale Cicaden van zes tot zes weeken is voort geprocedeert,en dezelve eindelyk by contiimacieele Sententie van welgemciden Hove'gearrefteert den 23 en gepronuntieert den 31 July 1789, ten eeuwigen dage is gebannen-uit Holland, ZeelandWestFriesland en Utrecht, met condemnatie in de kosten van den Procesfe ; alle welke omftandighederr gemelde lU-n. Ble.ï by zyne voorfz. aan Bailluw en Scheepenen der gemelde Heerlykheid Waaten geprefen teerde Requeste zorgvuldig heeft verzweegen, niet alleen daar by geene mentie maakende van een diergetyk Addres, bevorens dooi- hem aan

des

Sluiten