Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoorn.

Briefvan G-.c.Ra. den in 't Noordtr Kwart, aan '6 Parletn. teDouay-

1392 NIEUWE NEDERLANDS CHS

Bailluw en Scheepenen aan meergemelde Bernardus BUk is geaccordeert, buiten'sLands, vooreen vreemd Rechter weder levendig te maken ; even zo min als het Hof van Holland of eenig ander Rechter hier te Lande bevoegd zoude zyn , zig eenige de minfte cognitie aan te matigen over zaaken f welke relatie hadden met de Troubles, ook thans in Frankryk fubfifteerende, al ware het ook zelve dat daar over geene Procedures aldaar yoor eenig Gerechtshof of Collegie van Juftme hadden voorafgegaan, of het zelve Hof zig zoude willen of kunnen veroorlooven tc iugeeren, in hoe verre deze of geene Staats-Minifters , ter gelegenheid dier voorgevallen Troubles, door Zyne Allerchnstelykfte Majefteit al of niet hadden behooren te zyn gecongedieert, en of aan hun eenig Jaarwedde tot dedommagement hunner Minifteneele bedieningen zoude behooren te worden toegelegd.

En Wy vertrouwen dan nu ook van de requiteit van Uw Ed. Mog., dat dezelve, na alle deze bekomen informatien , niet zullen permitteeren, dat de luifter van de Juftitie met den voorltand van diergelyke flegte en ftrafwaardigc handelwyzen door gemelde Bern. Blok tegens den Lande gepleegd, op een tyd, dat hy ook zelfs nog met had opgehouden Onderdaan en Inwoonder van dezelven Lande te zyn, werde bezwalkt, maar in tegendeel met reden zullen zyn verontwaard}gd over de wyze, op welke dezelve Bern. tdok de Religie zo van Uw Ed. Mog., als van gemelde Bailluw en Scheepenen der voorfz. Heerlykheid Waaten tot dus verre heeft gefurpreneert, terwyl Wy Ons alzo vleyen, dat Uw Ed. Mog. niet zullen gedogen , dat Wy verder van wegens hem met dergelyke gezogte en ongefundeerde Actiën, aan welken Wy ook nimmer zouden dcfereeren, door tusfchenkomst van eenig Rcchterlyk Officie werden

*evexeert- Waa^

Sluiten