Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, CBober, 1789. 13.15

genaam Taifoen, waar door dezelve droog in de fchuuren zyn kunnen ingezameld worden, en 'er nu mogelykheid is, om door hét neemen van voorzig£ige maatregelen, waar op Wy {leeds ernïtigbedagt zyn, het verder gebrek te verhoeden, zonder van hét winst voordeelige te blyven verdoken; cn daar in dit alles een zigtbaare hand der Voorzienigheid, aan welke een ieder deswegens de opregtite dankbaarheid fchuldig is, moet worden erkend: zo hebben Wy, in overweginge van dit jegenswoordig, en door zo veele zamcnloopende omftandigheden, "opmerkelyk geval, dien (tig geoordeeld, cn vervolgens goedgevonden te ordonneeren, dat op Woensdag den 2i dezer maand, des avonds ten zes uuren, een algemeen en plegtig Dank-en Bede-uur zal worden gehouden in de Kerken, zo jn de Steden, als ten platten Lande van deze Provincie, ten einde den Allerhoogften te danken voor zyn bewaarende hand, en voor den byzondcren Zegen, waarmede alle de Inwooneren des Lands door den ?x;er ryken Oogst bewe'dadigd zyn; en voorts-Hem in ootmoedigheid te bidden, dat Hy ons. met zyne verdere goedgunftigheden wil agtervolgen, cn alle rampen en oordeelèn, die Ons dreigen en zouden kunnen overkomen, genadig wil van Ons wenden!

Wy verzoeken Uw Edele deze tydelyk, en op dezelve wyze, ais de gewoone Jaarlykfche Biddagsbrjef, te doen publiccerén, ter plaatze daar men gewoon is dcrgefyke Publicatie te doen, en wyders zodanige ordres te ftellen en die voorziening te doen, dat mèt het opluiden der Kerkklok , de Winkels alommc binnea de Sted.cn en. ten platten Lande, worden gefloten , en alle handwerk, geduurende dien tvd, geftaakt, ten einde alzo beter gelegenheid aan den In- en Opgezeetenen gegeeven worde, om met de veie'ischte naarftigheid tot het gehoor te kunnen komen; terwyl Wy aile dezelve yermaahen, om door deze plegtige GodsdisnstoelFening bf te woouea, dadelyk blyken te geeven van bereidZzzz 4 wil-

M101

DEL* BURG. i

CUy.hr. van etn pinten BedeUur.

Sluiten