Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Oftober, 1789. 1307

te weten: dat Wy, niets meerder ter harte neemende, dan het waare belang van Onze Ingezeetenen te bevorderen, het geen, onder anderen, daar in gelegen is, dat een ieder na zynen ftaat, de meest noodzakelyke Levensmiddelen tegen eenen redelyken prys bekomen kan, met veel kommer zyn aangedaan geweest wegens den weinigen voorraad van Graanen, en de excesfive duurte, die daar door, nu zedert eenige maanden heeft plaats gehad : dat Wy teffens veele reden hebben met alle Onze Ingezeetenen, het goedertieren Opperwezen te danken, daar het Hem, volgens Zyne Voorzienigheid, heeft behaagd de vreeze voor fchaartheid te doen ophouden door het fchenken van eenen ryken en milden Oogst, en de kommerlyke uitzigten, die 'er met reden wegens den harden winter waren, te doen veranderen in eene geruste verzekering, dat Wy, mits neemende gepaste maatregelen, voor gebrek zyn bewaard gebleeven. Dat, daar nogthans, des niet tegenftaande, de pryzen der Graanen van tyd tot tyd wede)- ryzen, en 'er nog telkens Comrnisfien van verzendingen worden uitgevoerd, Wy gemeend hebben, verplicht te zyn om te zorgen, dat de goede In- en Opgezeetenen, zo ver raenfcbelyke vermogens en maatregelen zulks toelaaten, bewaard blyven voor gebrek aan brood, en dat te gelyk een vryen loop gelaaten worde aan de in- en 'uitvoer, ten voordeden van den Koopman, Winkelier , Landman, en min vermogende Arbeidsman.

Dat onder die middelen tot voorkoming van gebrek, Ons wel zyn voorgekomen een verhol van uitvoer, of een opkoop van Graanen; doch ten aanzien van het eerfte, Wy, inziende het belang van alle Onze Ingezeetenen, in confideratie hebben genomen, dat aan dit middel niet dan in den uiterften nood kan nog mag gedagt worden: dat dit eenen allernadeeligften invloed hebben zoude op den Koophandel, daar verbod van uitvoer een ftilzwygend Zzzz 5 ver*

Middelburg.

Placaat

witrestd

fchaars-

heid van

Graa*

ten.

Sluiten