Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 17

want men gaf meer agt op de ftoffe cn het onderwerp der Gezangen, dan op dc wijze, hoe zij wierden uitgevoerd. In zommige Kerken zong de geheele Gemeente gezamentlijk, in andere bij beurten. Orgels of eenigc andere Speeltuigen waren toenmaals in dc Kerk nog niet bekend: want het kan niet ondcrftcld worden, dat zij, in de dagen van algemcene vervolginge, dezelve gebruiken of bewaaren konden.

Naadat het gezang was geëindigd, ftondt de Bisfchop op, en deedt eene Leerrede, welke doorgaans een uur, zelden langer duurde. Zij beftondt uit eene vcrklaaring van dat gedeelte der Schriftuure, 't welk der vergadcringe was voorgclcczcn , en wierdt bcïlooten met ccnige gevolgen, op dc verbetering der zeden uaande. Zodra de Bisfchop zijne Leerrede had voleindigd, reczen allen, die in dc vergadering tegenwoordig waren, ovcrëinde, om hunne openbaare gebeden aan god Almagtig op te draagen; volgens het getuigenis van justinus martyr, cy^prianus en vecle andere Kerkvaderen, gefchiedde dit overeind ftaande , bijzonderlijk op den Zondag: want op dien dag te knielen , wierdt voor zonde gehouden. In de daad, de Prediker befloot doorgaans zijne Leerrede met eene vermaaning tot het volk om op te ftaan, gelijk blijken zal uit de volgende woorden uit eene Leerrede van origexes: „ Daarom opftaande, laaten ,, wij god om bijftand aanroepen; laaten „ wij bidden dat wij jezus Christus

II. deel. B „ mo-

De

Chrht-

lijke godsdienst.;

Sluiten