Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 215-

hardde hij in het waarncemen van de pligten zijner bcdicningc tot aan zijnen dood. In zijne jongftc oogcnblikkcn vermaande hij zijne gemeente om zich nimmer aan het Pauslijk gezag tc onderwerpen, dewijl het cene onregtvaardige overweldiging was. Zijn opvolger in den Bisfchoplijkcn zetel voldeedt getrouwelijk aan dit verzoek.

In den jaare DCLXXX kwam de vermaarde Kerkvergadering tc Conftantinopole bijeen, om tc raadplccgen over de leer der Drieëenheid. Veel tijds bcfteedden dc Bisfchoppen met het naaleezen der aloude Kerkvaderen. Zij deeden in den ban en fpraken den vloek uit over den toenmaaligcn Paus honorius. In 't voorbijgaan kunnen wij hieruit leeren, dat zij, in dcczen tijd, de Roomfche Paus/en niet als onfeilbaar befchouwden. Dewijl alle de befluiten en vastftellingen deezer Kerkvergaderinge gebouwd wierden op de fchriften der Kerkvaderen, verkreegen zij hierdoor zo veel aanziens , dat zij, geduurende verfcheiden volgende Eeuwen, weinig minder gezags hadden dan dc gewijde Schriften. Omtrent deezen tijd wierdt ook de eernaam van de Heilige gegecven aan cle vrocgftc Christen Schrijvers, hoewel men dien, in dc eerfte tijden, aan de Apostelen niet gegecven hadt. Zeker is het, dat veelen der zo genaamde Kerkvaderen zeer bijgeloovig waren, en dat zommigen hunner de HeiO 4 denen*

begi»

van het

PAUSDOM.

Sluiten