is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEWOONTEN en

PLEGTIGHEDEN.

ia» GODSDIENSTIGE

toegenegenheid de eerbctooning van zijne geestlijke kinderen. De Heeren, welke de Kardinaalen verzeilen, leggen op hunne knieën, en de Paus ftaat met den rug na het altaar. Vervolgens neemt een der Kardinaal-Diakenen hem de roode barrette af, en zet hem eene andere van witte tat op het hoofd. Zijne overige klederen worden hem ook het een naa het ander aangedaan. Dc eerfte Kardinaal-Diaken zet hem den myter op het hoofd, vcrfierd met kostbaare edelgefteenten, terwijl de Ceremoniemeester den lofzang zingt, van het Koor verzeld. Waarnaa een der Onder-Diakenen het kruis neemt, hetwelk voor den Paus wordt gedraagen; de Kardinaalen neemen hunne hoeden af, ter eere van het gewijde hout.

In plegtige ftaatfie wordt het kruis gedraagen, op de volgende wijze, 's Pausfen Edellieden gaan voor hetzelve, twee en twee op eene rije, gevolgd van alle de hovelingen des nieuwverkoorenen opvolgers van st. pieter, allen m hun ple?tgewaat gekleed. De Paadjen gaan naast hem, en agter hem een talrijke ftoet van Confiftoriaale Advokaaten, de Edellieden van den geheimen Raad, de Aardsbisfehoppen, Bisfchoppen, en s Pausfen Kapellaanen, die de driedubbelde kroon en myter draagen. Het kruis volgt deeze Kapellaanen, die wijders gevolgd worden van de Kardinaal-Diakenen, twee en twee, en deeze wederom van de Kardinaal-Priesters en Bisfchoppen in de zelfde