Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 489

Dit is geene ijdele en ongegrond verzon-1 nene aantijging; wij beroepen ons op de gedrukte leevensverhaalen van alle Heili-1 gen, die van de Roomfche Kerk worden aangebeeden. Eenige weinige voorbeelden zullen ons zeggen ftaaven. Te Napels vertoont men een beeld van onzen Heere jezus christus, 't welk van een moedwilligen onverlaat gegriefd zijnde, zo gevoelig was voor de fmarte, dat het zijne hand aan de wonde bragt. Het beeld van st. katharina, te Siena, heeft verfcheidenmaalen de Duivelen verdreeven, en veele andere ongemeene wonderwerken verrigt. Het beeld van de gezegende Moedermaagd te Lukka, op zekeren tijd zeer ruuw en onbetaamelijk behandeld wordende van een Soldaat, die hetzelve met fteenen wierp, en het hoofd van het Kind jezus, dien zij in haare armen hieldt, bijkans verbrijzeld hadt, verplaatfte zij het Kind aan haare flinker zijde ; zo wel beviel het decze ftand, dat het zedert niet van plaats heeft willen veranderen, niettegenftaande veele godvrugtigen hunne poogingen hebben aan, gewend om het wederom op den rechter arm van zijne Moeder te plaatzen.

Een ander voorwerp van verregaande godsdienftigheid in de Roomfche Kerk- is het heilig Doodkleed, waarin jozef van Arimathea het lichaam van christus omwondt, toen hij het in zijn graf leide. Doch, moeten wij het een geluk of ongeluk noemen? men heeft verfcheiden van Hh 5 dee-

JEWOON-

ten en

'legtigheden.

Sluiten