Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cf.wöon-

■ ten en

plegtig" heden.

494 godsdienstige

Sermoen ftelt hij het krucifix openlijk ten toon voor de toehoorders. Met veel vuurs en ijvers fpreeken de Roomsch-Kztholijke Predikers hunne Leerredenen uit; een diepen indruk veroorzaakt dit op de gemoederen der toehoorders. Dewijl een goed aantal deezer Leerredenen ter eere Van hunne Heiligen wordt uitgefprooken, dus verfchaffen de wonderwerken, door die geëerbiedigde mannen gewrogt, overvloedige ftofte om over dezelve uit te weiden. Dikmaals hellen hunne houdingen en gebaaren tot het belachelijke over; doch eene langduurige gewoonte, door den Godsdienst geheiligd, bedekt eene menigte van gebreken* In één woord, de Leerredenen , welke door de RoomschKatholijke Priesters worden uitgefproken, zijn, in allen opzigte j geëvenredigd aan den aart hunner godsdienftige verrigtingen; die de laatfte aanmerken als pligten, zullen gewisfclijk uit de eerfte 't een of ander voordeel trekken; In allen gevalle zijn ze beide door een ftevigen band zamengeknoopt: want anderzins zou de geheele uitwendige gedaante van den Godsdienst verlooren gaan.

De regels en voorfchrifteh der Roomfche Kerke gebieden, dat de altaaren van fteen gemaakt worden; dit heeft ten ooginerke om daar mede zinnebeeldig te vertoonen den Heere christus, als den grond en hoekftcen van het geestlijk gebouw, 't welk de Kerk der geloovigen isi De tafel moet van een enkelen fteen zijnj

en

Sluiten