Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 3

De Broederfchap van den Roozekrms wierdt eerst ingefteld door den waereldvermaarden dominikus, van wien wij reeds eenig berigt gegeeven hebben, en in onze Gefchiedenis der Inquifitie breedvoeriger zullen handelen. Een Roozckrans bellaat uit honderdenvijftig kraaien, maakende even zo veele Ave Maria's, Ieder tiental kraaien, die telkens door een grooter kraal onderfcheiden zijn , maaken een petrus. De vijftien groote kraaien zijn zo veele zinnebeelden van vijftien verborgenheden, waarin aangeweezen wordende eeuwige voorneemens des hemels, in de beraaming van het ontwerp der menschlijke verlosfmge.

Voor dat iemand zijnen Roozckrans begint te leezcn, moet h.ij zich zei ven met het kruis tekenen, de Geloofsbelijdenis der Apostelen opzeggen, en het gebed onzes Heeren bidden , nevens drie Ave Maria's; dit gefchiedt ter aanwijzinge van de betrek» kinge, welke de gezegende Moedermaagd heeft tot de drie perfoonen der aanbiddelijke Drieëenheid. In .drie klasfen zijn de vijftien verborgenheden verdeeld: de eerfte klasfe bevat de vijf verborgenheden der blijdfehap; de tweede die der droefenisfe, als zinfpeelende op het lijden onzes Zaligmaakers; de derde klasfe behelst de vijf verborgenheden der heerlijkheid: zij dienen ten zinnebeelde van 's Heilands Opftandinge en Hemelvaart.

Naa het verrigten deezer plegtigheden, zijn alle de broeders van den Roozekrans A 2 ver-

BROEDER? SCHAPPEN.

Sluiten