Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G E S C H I E D E N I S. 33

d e

MERKWAARDIGSTE

FEESTDAGEN

in den

RO OMSCHEN ALM AN ACH.

Op den derden van Louwmaand wordt te Parys het feest van S. geneveva, de Befchermheilige dier ftad , gevierd. De Roomsch - Katholijke Schrijvers vernaaien, dat deeze Santin zo veele wonderwerken heeft verrigt, dat haar niet te veel eerbieds kan worden toegedraagen. Zij voegen 'er nevens, dat de Engelen zich over haare geboorte verheugden , en dat de gelukzaligen in den hemel jaarlyks haare geboorteverjaaring met blijdfchap vieren. Wanneer zij, op zekeren tijd, van ftuiptrekkingen wierdt aangetast, wierdt haar lichaam derwijze gewrongen en verdraaid, dat zij zich in zwaare angften fcheen te bevinden. Doch, wel verre van eenige pijn te gevoelen , was zij opgetogen bij de Engelen in den hemel, en ondervondt eene onuitfpreekelijke heerlijkheid. In de verborgenfte gelieimenisfen des harten kon zij doordringen. Zo veel tijds befteedde zij aan bidden en boetedoeningen, dat de vloer van haare kamer nat was van traanen. Menigvuldige wonderwerken wierden bij haar III. deel, C graf

feestdagen.

Sluiten