is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FEESTDAGEN

j 4

76 GODSDIENSTIGE

van Frankrijk voerde. Hier zonde hem . b e c k e t , zijne eerzuchtige oogmerken niet langer kunnende noch willende verbergen , het groot Zegel toe, hem tevens bengtende, dat hij, befhanbaar met zijne Aardsbisfchoplijkc waardigheid, hetzelve niet meer kon bewaaren.

Ten uiterfte wierdt Koning Hendrik over deeze handelwijze van be cke t ontrust , en nog meer, toen hij vernam , dat een Priester, om doodflag in verzekering genomen , door den Aardsbisfchop uit handen van den waereldlijken Regter was opgeëischt, onder voorgeeven dat niemand dan een Bisfchop van het Sticht over eenen Priester dcVierfchaar kan fpannen. Zulk eene hoogftijgende oeffening van Priesterlijke magt was deeze, dat men nimmer voorheen daarvan in Engeland een voorbeeld hadt gezien. De Koning, bij zijne wederkomst, becket onverzettelijk vindende , beriep een Parlement te Clarendon, hetwelk eene wet maakte, waarbij de Burgerlijke magt, als boven die der Geestlijkhcid verheven, wierdt vastgefteld. Men befloot en beval aldaar, dat alle Geestlijken, om euveldaaden in hegtetiis genomen, voor 's Konings Regtbank jouden gevonnisd worden. Becket, die geweigerd hadt deeze Parlcmentsvergade■ing bij te wooncn, wierdt gedagvaard /oor het volgende Parlement, 't welk, n den Jaare MCLXIV, te Northampton ion zamenkomen. Hij ftelde zich in de laad voor deeze Vergadering; doch zo dra

hadt