is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SAKRAMENTEN

ti* GODSDIENST I G'E

Naadat de boetelingen hunne zonden heb. ben belecden, wordt hun bevolen, om op den volgenden Zondag in de Kerk te verfchijnen. Bij deeze gelegenheid zijn zij gekleed in een gewaad van bokkenhair gemaakt, ten einde opdat hunne lichaamen zo veel doenlijk is mogen getuchtigd worden.

Aldus uitgedoscht, naderen zij het Altaar, en fmeeken met luider flemme dat hunne zonden mogen vergeeven worden. Indien de boetelingen zich aan zeer zwaare overtreedingen hebben fchuldig gemaakt, zodat zij daar door aan het vonnis van den Kerkban onderworpen zijn, dan leidt hen de Priester tot de deur der Kerke, en zegt tot hun: „ Gij wordt buiten „ de Kerk gezet, om de zonden, welke „ gij gepleegd hebt, even gelijk adam,

om zijne ongehoorzaamheid, buiten het „ Paradijs gezet wierdt." Ten zelfden tijde legt hij hun eene zeer zwaare boete op, en hen buiten geflooten hebbende, keert hij te rug in de Kerk.

Indien de boetvaardigen zich niet fchuldig hebben gemaakt aan zo grove wanbedrijven , dat zij hen aan den Kerkban onder» hevig maaken, dan fchrijft hun de Priester de boete voor, en geleidt hen na de {linkerzijde van de Kerkdeur, alwaar zij, eenmaal des Zondags en op eiken Heiligedag , moeten blijven flaan, geduurende den plegtigen Eerdienst, tot dat zij eene volkomene genoegdoening aan de Kerk gedaan Hebben. Wanneer de boetvaardigen, het

- "zij