is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

GRIEKSCHEKERK.

j 1

y

430 GODSDIENSTIGE

Vooreerst; de Oude Grieken waren vermaard om hunne wijsheid, geleerdheid cn dapperheid; naast die van het Oude Testament , zijn hunne fchriften, voor zo veel wij weeten , dc oudfte, die in de waereld bekend zijn. In den beginne in verfcheiden kleine Gemccnebcstcn verdeeld , waren zij naijverig tegen elkander. En, hoewel piiuippus de macedonier hen fchattingpligtig maakte, booden zij hem, egter, in dien ftaat de hand om het Perfifche Gebied te overmagtigen. Hunne geleerdheid wierdt verfpreid over het grootfte gedeelte van Klein-Afie.

Ten tweede,- hoe wijd vcrfchillcnde van dezelve zijn hunne naakoomclingcn ! Zonder moed, zonder geleerdheid en tot den vcragtlijkften ftaat van verncdcringe gedaald, worden zij van de Turken aangemerkt als behoeftige, kleinmoedige fchepzeis, cn leeven in eenen ftaat van bijkans Egijptifche flaavernije. Zij voeren , in dedaad, den naam van Christenen; doch zij zijn niet in gebreke gcblceven, om den luister des Euangeliums te bezoedelen, door hetzelve te vermengen met eene reeks van gewoonten en plegtigheden ander hunne Heidenfche voorzaaten gebruiklijk. b Ten derde; 't verdient onze opmerking 10e zeer het mcnschlijk hart overhelle tot bijgeloof, en , in de daad , tot alles , t geen God niet gebooden, maar veeleer 'erbooden heeft. Ten tijde van con-

TANTINÜS DEN GROOTEN Waren

'er