Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 497.

prijswaardig, maar ook van vroege her-< komfte. Even als de Griekfche Christe-i nen , onderfcheidden zij, door dit middel het brood, 't welk eerlang in het lichaam Van christus zou Veranderd worden, en ten dien geheiligden oogmerke was afgezonderd, van alle ander brood, 't welk zij bcfchouwden als onheilig, of ongewijd, tot dat over het zelve een bepaald getal van gebeden uitgefpfoken eh zekere liederen gezongen waren.

VIII. Geen wonder is het dat de ChaU deeuiven niet zo dikmaals de Mis vierden als de Latijnen, en dat verfcheiden Priesters den Bisfchop hunne hulp Vérleenden, cn uit zijne handen de Communie ontvingen. Want dit was het aloud gebruik der' Kerke; terwijl de gewoonte, om een zo groot getal Misfen in de Latijnfche Kerk te doen, Van zeer Iaate berkomfte is, en ,• gelijk de Kardinaal bona met regt heeft aiangemerkt, voornaamlijk wierdt ingevoerd door de Bedelmonniken, en volkomener vastgefteld en bekragtigd wierdt" Zedert de invoering der nieuwe kanonikaale wet. Gebruiklijk was het insgelijks, in voorgaande tijden, dat de zulken , welke bij de Mis tegenwoordig waren , een aanmerkelijk gedeelte van den dienst lazen. De reden hier van was, om dat de Liturgie eene openbaare zaak was * waar bij de Vergadering zö wel als de Priester] belang hadt; uit de Gebeden, in het Latijnfche Misboek voor handen, kan dit gereedlijk worden aangetoond*

III. de él, li IX,

!HRÏSÏ<

an Sf.

'HOJIASi

Sluiten