Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het

XEEVEt*

van

MAHOMET.

1 <

j

i t t d n j 1<

o k di

26 GODSDIENSTIGE

Van hier dat 'er, ten tijde als mahomet zich eerst voor een Profeet uitgaf, niet een cenig Man te Mekka was, die leezen of fchrijven kon, uitgezonderd alleen w arak ah, een bloedverwant van gadag ah, die eerst den Joodfchcn , en vervolgens den Christlijken Godsdienst hebbende aangenomen , geleerd hadt het Arabisch met Hebreeawfche letters te fchrijven. Om deeze reden wierden de Mannen van Mekka de Ongeletterden genaamd , in tegenftelling der Invvooncren van Medina, die half Jooden cn half Christenen zijnde, konden leezen en fchrijven; van hier dat zij den naam droegen van het Volk des Boeks. Van hier ook, dat irerfcheiden van mahomets naavolgers, ïaa dat hij te Medina was gekoomen, insgelijks leerden leezen cn fchrijven, 't welk :ommigen al voorheen hadden begonnen e leeren van bas har den Cendiër, die,, e Anbar, eene ftad in Erac, nabij den ïufraat, gewoond hebbende, zich aldaar n die kunst hadt geoeffend; van waar hij e Mekka gekoomen, en met de Zuster van busophian in den echt getreden zijne, zette hij zich aldaar met der woon cdcr. Van hem worden de Mannen van Mka gezegd allereerst de kennis der itteren te hebben ontvangen. Onder mahomets naavolgers, hadt THMANde grootfte vorderingen in deeze mst gemaakt; 't welk ten gevolge hadt, tt hij vervolgens tot den post van Ge:imfchrijver des Bedriegers wierdt be-

vor-.

Sluiten