Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 491

damenten worden altoos vóór het opgaan der Zonne geleid. De Vrouwen, als mede zulke Jongelingen, die de plegtige inlijving onder het genootfchap der Mannen tot nog toe niet ondergaan hebben, houwen de kleine cn grootere takken van de boomen, en verzamelen cene groote ver1'cheidenheid van bloemen, om tc dienen ter optooijinge van de nieuwe Hut; waai naa zij een zwart Schaap Aagten, om dei vergaderde menigte ten beste te worder gegeeven.

Wie kan het in twijfel trekken, of di plegtigheid, van welke wij nu fpreeken na "genoeg dc zelfde is, als onder on f Europeaanen ] het inwijden eener Ker ke f En 't is, daarenboven, zeer waar fchijnlijk, dat het opflaan van zulk ee Hut gelijk ftaat met het volbrengen ec ncr gelofte onder zommige Christenen om eene Kapél te bouwen.

De zelfde plegtigheid onderhouden zr wanneer zij zich in eenen nieuwen pk eronds met der woon nederfiaan. V o< dat zij, egter, hunne oude woonplaa verbaten, Aagten zij een beest, om dienen ter volbrenginge van hunne g woone offerande. . „'

Indien 'er onder hun Vee de fteri heerfche, houden zij zich drie agterci volgende dagen onledig met het otter van plegtige offeranden , met oogme om alzo het drukkend oordeel af te wc ren. Indien, naa deeze ftaatelijke go< dienftige verrigtingen , de aanfteeker

GODSDIENST

der kaffers.

1

»

1

J, »

k >r :s :e c-

te m :n rk eIsde

Sluiten