Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

GODSDIENSTder KAF' 1'EKS.

; ( i < c

I

V

I

a z 4

49^ GODSDIENSTIGE

ziekte niet ophoude, of althans oogfchiih. hjk vermmdere , breeken zij doorgaans op van het tegenwoordige verblijf, cn brengen hunne Kraal over na eenigè andere woonplaats, in de hoop van aldaar gezonder welgronden te zullen vinden Voor dat zij, egter, zich aldaar met der woon nederflaan, heiligen of wijden zij dezelve, op de wijze, welke wij boven befchreeven hebben.

Daarenboven doen zij hun Vee door het Vuur doorgaan , bij manier van reinig maakmge of zuiveringe. Bij overlevering, zeggen zij , hebben ze deeze gewoonte van hunne Voorouders ontvangen: dit befchouwen zij als cene genoegziame verdeedigmg van hun gedrag ten deezen opzigte. *

Een Hottentot , die meer gezond vertand bezat dan het gros zijner Landgenooten, verzekerde den Schrijver, van wel een wij dit berigt hebben overgenomen, lat deeze yerngting dient als cene bezwee! •mg of behoedmiddel tegen de wilde Honien , die anderzins hunne kudden zouden 'erfcheuren, en onder dezelve meer na cel cn verwoestinge aanrichten, dan zelf c 1 ijgers of Leeuwen.

Voor dat dc bovengemelde reinigmaa mg wordt tc werk gefield, zijn de Vrouwen verphgt, de Koeien zo droog te melen als in haar vermogen is, en de Melk m de Mannen om te drinken te geeven ander dat zij zelve het durven beftaan om' lar van een enkelen droppel te proeven.

Even

Sluiten