Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 495'

„ gemaklijk worden weggenomen." Den Lijder wórdt bevolen, deezen Halsband 1 te draagen, tot dat hij aan zijnen hals ver-' rotte , en van zelve afvalle. Doch ,' indien dit geneesmiddel de gevvenschte uitwerking niet hcbbe, bedient zich de Geneesmeester van een ander redmiddel; hij ftelt, op eene andere wijze, alle zijne kunst en bekwaamheid tewerk, en neemt de toevlugt tot de verborgene kragt van eene groote menigte geneeskundige kruiderijen , welke hij op zommige afgelegene en weinig bezogte plaatzen verzamelt.

Uit hunne Toverkunftige handgrecpen, als mede uit hun vast geloof in Geesten, mogen wij met reden befluiten , dat zij eenig verward denkbeeld hebben van de onfterflijkheid der ziele, een toekoomcnden ftaat naa dit leeven, en de Opftanding der Dooden. Want, het fchijnt onmogelijk dat zij zich eenig begrip kunnen vormen van de wederkeering der geftorvcnen in dit leeven, ten zij ze tevens gelooven dat de zielen onfterflijk zijn. Nogthans, indien de Hottentotten eenig denkbeeld hebben van een toekoomenden ftaat, moet het zeer onvolkomen en duister zijn : dewijl een hunner onbefchaamd, of iievei onkundig genoeg was, om aan eenen Reiziger te vraagen, Of 'er ook Koeijen-, Osfen en Schaapen in het Paradijs zijn ? Doch wat aangaat de Opftanding der Dooden . zo als deeze Leer doorgaans van de Chris, tenen wordt begreepen, men ontmoet on

dei

;ods-

HENST

Ier KAF-

rERS.

Sluiten