Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

godsdienst

der flo-

ridaa1men.

26 GODSDIENSTIGE

ncn hun aan het kwaade Beginzel doet toefchrijven.

Bij een anderen Schrijver ontmoeten wij het volgende berigt aangaande den Godsdienst der Floridmnen. Zij aanbidden een eenigen Schepper aller dingen, aan wien hun Hoogepriester offeranden toebrengt. Met dit alles ftaan zij in het begrip, dat de zaaken der menfchen beneden zijne zorge zijn. Zij beweeren, dat hij de heerfchappij over deeze bencdenwaereld overlaat aan ondcrgcfchikte en mindere Godheden; of, met andere woorden, dat hij dezelve vertrouwt aan het beftuur van goede en kwaade Geesten , aan wien de Priesters van een minderen rang offeranden en andere eerbetooningen toebrengen.

De Wilden, welke in den omtrek van het gebergte Apalache woonen , aanbidden de Zon, als de bron des Jeevens en den'Schepper der Natuure. Ligt zou iemand op de gedagte kunnen vallen, dat zij eenige geheugenis van den Zont vloed hebben behouden: want zij zeggen, dat de Zon vierentwintig uureh haaren gewooncn loop geftaakt hebbende, de wateren van het groote Meir Theami zo hoog klommen , dat zij de toppen der hoogfte Bergen bedekten , de Berg Olaimy uitgezonderd. De Zon beveiligde dien tegen de algemcene overftrooniing, uit hoofde van den Tempel, welken zij zelve , met eigen handen , op dcszelfs top geftigt hadt. De Apalachiten heiligden

de-

Sluiten