is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

en gel" sche eer k.

!

l

444 GODSDIENSTIGE

Tot hier toe hebben wij eenige der voornaamftcgebeurtenisfen vermeld,door welke de Kerkhervorming in Engeland wierdt te wege gebragt : want Koning Hendrik, hoewel een meedogenloos eigendunkelijk dwingeland, was, nogthans, een werktuig in de hand der Godlijke Voorzienigheid , en baande den weg tot de Hervorming, welke hij nimmer voorgenomen hadt tot volkomenheid te brengen. De fnoodfte zijner driften bevorderde het doorluchtig ontwerp; en God, de algemeene Heer der natuure, der voorzienigheid en der genade, maakte hem tot een uitfteekend werktuig in zijne handen , om den weg te bereiden ter vastftellinge van dien Godsdienst, welke thans onder deeze Natie [de Engelfche] openlijk is aangenomen. Hier uit mogen wij leeren, dat terwijl de menfchen hunne eigen zinnelijke lusten boeten , God hun zijn werk doet verrigten.

Eer wij voortgaan, moeten wij een kort berigt geeven, wegens cromwell, Gfaave van essex. Men verhaalt dag hij de Zoon was van een Hoeffmid tc Putneij; doch dit zekerlijk is even ongegrond , als dat de Kardinaal wolseij 3en Slagcrszoon van Ipswich was. Cromwell was een geleerd Man , en hadt, ils zodanig , de voornaamfte gewesten van Europa bezogt. 't Huis gekoomen lijnde van zijn reizen , wierdt hij aangenomen onder het gezin van Kardinaal vol se ij, die hem bij den Koning bekend