Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 513

toncouft, tusfehen dien Vorst, nevens den Aardjbisfchop whitgift, eli an-1 dere Bisfchoppcn en Godgeleerden, aan de^ eene, en Dr. reijnolds, met eenige andere Puriteinen , aan de andere zijde. Deuitflagwas, dat 'er eenige formulieren van, dankzegginge gevoegd wierden aan het einde der Litanie, en een bijvoegsel bv den Catechismus wierdt gemaakt, raakende de Sakramenten. Daarenboven wierden in het formulier , bij de bediening van den afzonderlijken Doop, inge* lascht de woorden Wettige Dienaar, om dus te. beletten dat geene Vroedvrouwen of Leeken zich het doopen aanmatigden; nevens eene of twee andere kleine Veran* deringen.

Doch, onmiddeüjk naa dc Herftëlling, benoemde Koning kar el de II, op het verzoek van verfcheiden PresbijteYiaanfche Leeraaren, eene Kommïsfte tot eene nieuwe naleezing van de Liturgie, volte magt gcevende aan twaalf Bisfchoppcn, en even zo veele Presbijteriaanfche Godgeleerden , om zulke redelijke cn noodzaaklij ke veranderingen te maaken , als zij gezamentlijk en eenpaarig zouden geraaden vinden. Aan weerkanten \vierden negen Handlangers toegevoegd , ter aanvullinge van de plaats van den eenen of anderen der voornaamftcn of hoofden , welke , om deeze of geene reden , afweezig zijn mogten. Hunne naamen waren deeze.

V. deel. Kk dm

De

:n <; elc 11 e ; e r k.

Sluiten