Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS, 515

7< Dr: pierce.

8. Dr. sparrow.

0. Dr. TH ORNDIKE;

Aan de zijde der PresbijteridAnen-,

H O o F D E Ni

1. Dri RÉIJNOLDS.

2. Dr. TUCKNEIJ1

3. Dr. conant.

4. Dr. spürston.

5. Dr; WALLIS.

6. Dr. MARTIN;

7. Dr. CALAMIJ;

8. Mn baxter.

9. Mr. JACKSON.

10. Mr. case.

11. Mr. clark;

12; ML NEWCOMÉN;

H E L P E R ëi

1. Dr. hörton*

2. Dr. JACOB.

3. Mr. BAT ES.

4. Mr. RAWLlNSONi

5. Mr. Co op er.

6. Dr. LIGHTFOOT.

7. Dr. COLLINS.

8. Dr. WOOD'BRIDGE;

9. Ml'. DRAKE.

Deeze gelastigden hielden verfcheiden zamenkomften, doch met zeer weinig vrngts 3 Kk 2 de

3e

e n o e U-

SCHE KERK!

Sluiten