Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

BK GE L' ÏCHE

£ e a k.

518 GODSDIENSTIG!

h den; ra zo omftandig en breedvoerig, ■ „ dat zij de meeste dingen bevat, waarom " W,J ^.^ wjzonder voor ons zeiven kun" "en b!dden' e«» nogthans, zo kort, „ dat zij niemand vervcelc,die wcezenlii„ kegodsvrugt bezit. Haare leere is zuiver „ en van vroege herkomfte; haare pleg-

" rï 5 f",Z1in z,° wei"jg ^ getal en on„ fchadehjk,dat het meerendeel der Chris„ ten waereld daar omtrent overeenftem» me? Haare leerwijze is naauwkeurig „ en natuurlijk; haare taal nadruklijk en „ duidelijk, zynde de meeste woorden en „ lpreekwijzen overgenomen uit de Schrif,:, tuure, en de overige de uitdrukkingen „ van de eerfte en zuiverfteeeuwen En „ volgens het gevoelen van den zeer on! „ partijdigen en voortrefFelijken hugq „ de groot, die geen lid was van, » "och/rcf ^ verpligting hadt aan de „ Engelfche Kerk, koomt haare Liturgie „ zo nabij aan het aloude voorfchrifc,dat „ geene der Hervormde Kerken daar mede „ kan vergeleeken worden "

Op eene andere plaats drukt hij zich aldus uit: „ In de Gebeden kan de Ge, „ leerde opmerken ftrikte rcdeneerkun, 3> de , gevalhge welfpreekcndheid , zui, „ vcre Godgeleerdheid, cn het merg zei » ve van aloude leere cn tucht; en dat

" at\t° ^ C,ijk ^'gedraagen ^dat de „ ongelecrdften veilig Amen kunnen zegj> gen. o

VnnS in ?G °erfte Christen Kerk de VQQHeezer alfoqs eenige woorden iprak

tQÏ

Sluiten