Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

500 GODSDIENSTIGE

De

NIET-

zwegr-

DERS.

t

c

II te rug in zijn Vaderland , en wierdt gekroond tot Koning van Groot-Èritannie; doch zijnen Godsdienst hieldt hij verborgen tot op zijnen fterfdag. Jakobus, Hertog van Tork, een openbaare Paapist, kwam, ten zelfden tijde , met zijnen broeder wederom in Engeland. De Presbijteriaanen verbeeldden zich, de gunst van hunnen jongen Opperheer te hebben gewonnen;doch zijns Vaders rampen konden niet worden uitgewischt: zij daalden zeer diep in zijn gemoed , en hij befiooe diensvolgens, de Bisfchoplijke Kerkregecring in Engeland en Schotland in te voeren.

In gevolge van dit befluit, wierdt de Bisfchoplijkc waardigheid, in de beide genoemde Koninkrijken , vastgefteld; en de Presbijteriaanen , die uit hunne Kerken irerdreeven waren, wierden vervolgd om le Akte van Eenpaarigheid. Dat deeze ieden , welke de Conftitutie vertreeden iiadden, op cene wijze, van welke men n de Jaarboeken der Gefchicdenisfe geen /oorbeeld vindt, eenige tuchtiging verliend hadden , kan niet gelochend wor!en; doch het moet tevens erkend wor!en, dat de uitbreiding van de Koninkijke magt te verre ging. Veelen der zullen, die merkelijk hadden geleeden, onder le wreede en onmenschlijke heerfchappjj Ier Sektarisfen , vergeetende de liefde, /elke zij aan hunne medcfchepzelen, en enpligt, welken zij Gode zijn vcrfchul- - digd,

Sluiten