Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G E S C ff IEDEN I S. 501

fligd, bedienden zich van allerlei gelegenheden om wedervvraake tc oefFenen. „'Er

is geen wrok, zeer de Heer ster. „ ne, gelijk de godsdienftige: want de ,, valfche Godsdienst doet zich altijd „ openbaar worden door op wederwraake „ bedagt te zijn."

Een ruim veld opende zich voor de Geestlijken, die de burgerlijke voordcelen in handen krecgen , om zich zclvcn bot te vieren in het vervolgen van de zodanigen,dic in het ftuk van Regeeringe in gevoelens van hun verfchilden. En hoewel de Sektarisfen , die den Rcgeeringsvorm omgekeerd en hunnen Vorst vermoord hadden, geen regt hadden om eenige gunften te ontvangen , was het, cgter, de pligt der Bisfchopgezinden, hen met zagtmoedigheid te behandelen. Het waare Christendom doet zich kennelijk worden; door zijne vredelievende en verdraagzaame geaartheid, de valfche Godsdienst door, zijne ondermijnende kunftenaarijen.

Nimmer, misfehien , bcvondt zich dc Proteftantfche Geestlijkheid van Engeland in meer verdorvenen toeftand, dan geduurende de Regeeringen van kakel des II en jakobus den II. Verneemcnde dat zij dc Koninklijke gunst genooten , en dat niets meer vermaak aan het Hof kon geeven, dan de vervolging van de Disfcnters, kweeten zij zich uit alle hunne magt in die fchrikwekkende bezigheid. Van kunne predikftoelcn leerden zij , dat de VU i li 3 Ko

ra.

Dt

N1ETZW ÉÉRDERS.

Sluiten