Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

502 GODSDIENSTIGE

De

NIET-

ZWiER-

DEUS.

Koning bovTcn de Wet was, en dat het in twijfel trekken van zijn gezag de grootfte zonde was , aan welke iemand zich kan fchuldig maaken. Lijdende gehoorzaamheid en weerelooshcid waren hunne begunftigde onderwerpen ; en zij trokken deeze begrippen tot die buitenfpoorige hoogte, dat indien zij niet waren te rug gehouden door bedenkingen , van eigen belang ontleend , zij de eigendunkelijke magt zouden hebben vastgefteld. De toegeeflijkheid, niettemin, door Koning jakobus den fl, in den jaare 1687 , verleend, opende hunne oogen , cn zij be-, gonnen op eigen belang bcdagc te zijn.

Naa dat de Revolutie hadt ftand gegreepen, wierdt aan alle de geinen, welke vaste beroepen in de Kerk hadden, bevolen, den Eed van getrouwigheid te doen; doch veelen weigerden dit: onder deeze was sancrort, Aardsbisfchop van Canterburij nevens een goed getal van de laagere Geestlijkheid; deeze lieden wierden van hunne ftandplaatzen verlaaten: hierom moeten wij hen uit een tweevoudig oogpunt befchou wen: Eerst Ah Engelfche Niet-Zweerders ; en ten andere als Schotfche Niet - Zweerden-

Sluiten