Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

eno. metzweeroers.

506 GODSDIENSTIGE

Stephen kwam vervolgens aan de Regeering, niet volgens regt, maar door geweld; h end rik de II volgde hem op, bij erfhjke opvolging. Zints dien tijd tot op den dood van richard den li, ging alles geregeld voort; toen gebeurde 'er eene zeer merkwaardige omwenteling. Hendrik de IV hadt ccn zeer zwak regt op de Kroon, en die Kroon ftondt hem zeer wankel op het hoofd. Kort daar naa, namen de onlusten tusfchen de Huizen van York en Lancaster eenen aanvang , en, overeenkomftig met het regt van erflijke opvolginge , hadt geen van beiden regt op de Kroon. De stuarts kwamen, volgens een weczenlijk erfregt, aan de Kroon van Engeland;doch de regtvaardigheid der Natie deedt de uitfpraak , dat zij geen regt hadden om de vrijheden der onderdaanen met voeten te treeden.

Niet minder hartlijk te beklaagen , dan waaragtig is het,dat terwijl de Disfenters zich mestten met den prooi hunner misleide tochoorderen , de Niet - Zweerders bedagt waren op het beraamen van ontwerpen , ter omkeeringe van den Regecringsvorm.

De Engelfche Niet - Z%véérders onderleiden alles verkeerd. Door het maaken van zamenrottingen tegen de Regeering, wikkelden zij hunne toehoorders in menigvuldige zwaarigheden ; zommigen van hur wierden in verzekering genomen en me den dood geftraft. Dit, in de daad, moe

or

Sluiten