is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

LEEkfi PF.Ii. HERNHUTTERS.

1238 GODSDIENSTIGE

bekleedt bij hen de plaats van alle andere dingen. Geen ander gebod behoorde aan de menfchen gepredikt te worden, dan dat van gelooven. Deeze is de leere van den Graave van zinzendorff.

De Wedergeboorte ontftaat van zich zelve, zonder dat van ons geëischt worde, tot het doen voortkoomcn van dezelve iets toe te brengen. Het is eene grondwaarheid, zegt onze Moravifche Bis* fchop, dat dezulken, die geene Genade hebben ontvangen, die nog geene kinderen Gods zijn, die nog geene bevinding hebben van hunne Vcrzoeninge, die nog niet weeten , hoe het tusfehen hen en hunnen Schepper en Heiland ftaa , niet moeten aangefpoord worden om zich zeiven daar toe voor te bereiden door ecnig bedrijf, goede werken, of goede voorneemens. Hun moet onder 't oog gebragt Vf órden, dat al wat men tot nog toe geloofd heeft, eene voorbereiding te zijn om tot God te koomen, veeleer een hinderpaal is tegen hunne zaligheid. De Wedergeboorte wordt voortgebragt haastifflijk, als op een fpröng. Eén oogenblik is genoeg om ons vrij te maaken tot bet ontvangen van de Genade, om herfchapen tc worden naar het evenbeeld wan het Lammetje.

• Een wedergebooreiie geniet groote vrijheid. Hij doet hetgeen, om het welk te doen hem de Heiland geneigd maakt; en tot hetgeen hij geene geneigdheid bezit,

is