is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

ZENIMNÖBN UF.lv HERNHUTTERS.

248 GODSDIENSTIGE

lukkigeo uitflag bekroond: zo dat veda duizenden ongelukkige verdonkerde Negers zijn verlicht geworden, cn geloofd hebben in den naam van den Heere jezus en overgebragt zijn tot het genot van de heerlijkheid, door zijn bloed gC-

Peeze Negers kunnen onder anderen tot een bewijs verftrekken, dat eene echte hervorming jn grondbeginzels en in betragting altoos onaffcheidbaar is van de waare overtuiging; en de eigenaars der plantaadjen erkennen dat dit de vrugt is des fcuangehums, dat hunne flaaven. zedert zij in jezus geloofd hebben, getrouw, gehoorzaam en arbeidzaam zijn geworden; ja, de Wethouders zelve hebben rneer dan eens verklaard, dat de gedoopte Natiën voor hun eene grooter fterkte zijn dan hunne Kasteden en Forten. Op alle de drie Deenfche Eilanden hebben de Broeders Kapéllen geftigt, ten dienfte der Negers tot het verrigten van den openbaaren Eerdienst ; zesduizend Negers ftaan reeds onder het opzigt der Broederfchap. Veelen deezer ongelukkigen Zijn zeer godvrugtige lieden; in eene zegepraalende houding eindigen zij door gaans hunne dagen , met opzigt tot de zaligheid hun vertrouwen ftellende op de verdienften van christus.

Eenige Heeren, die aanzienlijke goederen op Jamaika bezaten , zeer veel be lang ftellende in de zaligheid der ziel&n

bun-