Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1794- No 81-

NIEUWE ALGEMENE

KONST- en LETTERBODE,

VOOR MEER- en MIN-GEÖEFFENDEN. Vrydag den j 4ug.

BERIGTEN.

DENEMARKEN.

Koppenhagen, den 07 Juny. De Maatfchappy van

Wetenfehappen alhier, biedt ene gouden Medaille, ter waarde van honderd Ryksdaalders, Deensch, voor de beste beantwoording op elke der volgende prysvragen;

I. Op het voetfpoor van Paus Honorius 111, (by Reyn aldus Contin. annal. Ecclef. Baronii ad annum 1723) alwaar die zegd: „ Het Ryk van Denemarken, behoord byzonder tot de Roomfche Kerk, en ten blyke van deszelfs byzondere onderhorigheid , weet men, dat het zelve daar aan Cynsbaar is ," den ftaat van het Deenfche Ryk, onder Waldamarus II, en deszelfs Voorgangers en Opvolgers, uit dat oogpunt bepalen, en door vergelyking van het zelve met Engeland, ophelderen; en te gelyk de vraag beantwoorden, of Noorwegen en Zweden op dien zelfden voet aan de Paufen fchattingen heb ben opgebragt, dan niet?

II. 'Èr word gevraagd, of de afftotende kragten , van ongelykzoortige Elektriciteit, wczenlyk, of flegts fchynbaar zyn, en hoe die moeten verklaard worden ? — de oploszing worde inzonderheid doox nieuwe proeven geftaafd.

III. Dewyl licht en warmte, dikwyls verénigd, dikwyls afgezjnderd, de zintuigen aandoen, zo vraagdmen oï dezelve moeten befchouwd worden, als voorkomende , uit één en dezelfde bron, dan wel, of het twee 011-

II. Deel.

derfcheiden beginzels zyn-? —— de verdediger van het éérfte gevoelen, moet letten op de reden, waarom dat werkzaam beginzel, nu eens alleen licht, dan eens alléén warmte geve, en waarom het, dan weer, en licht, en warmte voortbrenge. Men verlangd, dat de oploszing van dit vraagftuk niet alleen bevestigd worde, door waarheden die reeds bekend zyn, maar ook door nieuwe ,&n juist gepaste proeven.

IV. Door enen algemenen regel aantewyzen , den kleiaften afftand waar op een ftuk yzer, moet geplaatst zyn, van een magneet-naald, wiens grootte, figuur, en inzonderheid wiens magnetifche kracht bepaald is, zo, dat daar door gene merkbare verandering in den naald geboren worde V Men eischt ene zeer naauwkeurige en klare befchryving der proeven, waar op de oploszing van dit vraagftuk zal rusten.

V. Of, en in hoe verre, de hoogte en breedte der golven door wind veroorzaakt, afhangen van de diepte en breedte der wateren, waar in zy ontdaan.

De Geleerden die naar deze pryzen willen dingen, en onder welke de Leden der Maatfchappy, hier tegenwoordig, niet zullen vermogen te zyn, worden verzocht, hunne Verhandelingen op de voorgeltelde Onderwerpen , in de Latynfche, Franfche, Deenfche, of Hoogduitfche talen, gefchreven, voor het einde van de maand Juny 1795 , intezenden , aan den Heer Jacobi , Koningl. Deenfche Conferentie-Raad en Asfesfor van het Opperfh Gerichtshof.

In plaats van hunne Vei handelingen met hunnen naam te tekenen, worden dezelve verzocht, op hunne Verhandelingen een Zinfpreuk te ftellen, met een bygevoegd E ver-

Sluiten