Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 152 }

Te Haarlem, by A. LOOSJES, Pz.

Iets naders, nopens den tegenwoordigen Staat der Domeinen van den gewezen Stadhouder.

Door de Commisfie by de Nationale Vergadering, ter voorftelling van een ontwerp over de beste wyze der Adminiftratie van de door Frankryk geabandonneerde goederen van den gewezen Stadhouder; is den 26 April 1705 ter vergadering ingeleverd een advies, waar uit wy , ter aanvulling van een vorig verüag (*), nog deze" byzonderheden kunnen opgeven.

Dat de goederen van den gewezen Stadhouder gerekend worden te beftaan in 37 Percelen, van welken enigen zyn gelegen in ('t gewezen) Üostenryks liraband, Luxemburg en Staats-Vlaanderen: anderen ui Gelderland , Holland, Zeeland, Utrecht, rriesland en Bataafsch Braband ; boven en behalven de zogenaamde B'ntheïmfche goederen, in't Neder-Graaifchap van dien naam gelegen, welke federt het jaar 174$ door de Pnnfen van Oranje zyn bezeten, doch te voren aan de Provintie van Overysfel hebben toebehoord. „

Dat onder de posten , waar mede deze goederen belast zyn, voornamelyk in aanmerking komen

De Interesfen der Capitalen ten laste van dezen boedel lopende, welke in den jare 1794 bedroegen . f 322>l7$: I:

De depenfes tot onderhoud der kastelen , Huizen en Tuinen , benepen jaarlyks " »' 8

Adminiftratie-kosten van den z^genaamden Domaiu-llaad, Griflie, Tliefaurie en den Pren-.ier-Noble . - 54»3ö^:—-: —

Overige lasten en uitgaven . - 02,339-

ƒ 59^812: 9: 2

Alle de gezamentlyke goederen hebben aan den gewezen Stadhouder, tien jaren door een gerekend, na aftrek der onkosten, jaarlyks gerendeerd . - 525i172'^o: * Dus bleef 'er jaarlyks een deficit van ƒ 67,639:18: ic

MAAND ELYKSCHE PRYSLYST derINf.n UITLANDSCHE EFFECTEN.

Inlandsche. Holland a| prCts. 49 a 56 prCt. Ge neralüeit 3 prCir. 50 a 55prCr. Last- en Veilgeld 2* prCts <o a 52prCt. O.I C. Lot. 1785—1?90. 3 prCis. 40a 50prCr.

Encelsche. r,ank-Ac>. 16^ pr'Cr. O. Ind. 2io| prCt Gec. 66i- prCt. Lond. 16 April 1796.

Diverse Buitenlandscue. Amerika. 5 prCts 9.3 a 99 prCt. Dito 4 prCts. 89 a 90-piCt. Dito , prC's. met Lotery. 114 a 118 prCt. Dito Geconf. Fondl 41 piCis. by Staphorst. 79 a 79; prCt. Akkers ille Negot 101 a 102 prCt. Dito 2de Negot. 91 « 92 prCt. Kwik e

(*) Zie Konst- en Letterbode 1795. N». 67. bl. 117.

Wenerb. sprCts. 84| a 85J prCt. Dito 4-5 prCts. 80 a 8o£ prCt. Dito 4 prCts. 73 a 76 prCt. Spanje 4f prCts. 88ja 89', prCt. Dito 3* prCts. prCt. Rusland 5 prCts.

91 a 92 prCt. Dito 4i prCts. 85a86^- prCt. Dito 4 prCts. 82 a 83 prCt. Zweden 5 prCts. 95^396' prCr. Dito 4'prCts.

92 a 93 prCt. Dito 4 prCts. 85 a 86§ prCt. Denemarken. j Tolt. 4 prCts. 97 a98f prCt. Dito Holjiein 4 prCts. 97\ a 98 J ; prCt. Dito Leen. en Wisf. B. 4 prCts. 95a9ö; prCt. Dito

Kroon 4 prCts. 94895 prCt. Polen. 5-prCts. prCt.

Saxen Onverwisf. Steuer 3 piCts. 37i a 38 ftv. Dito Ordin. 3 prCts. 37* a 38^ ftv. Dito Kamerft. 3 prCts. 37 a 38 ftv. Dito 2 prCts. ftv. 2 Mey 1796.

GEBOORTE-, TROUW- en STERFLYSTEN.

Het getal der Doden, gedurende de laatstverlopene Week, is geweest: te Amfterdam 157; en te Haarlem 19, onder welken laatften 5 beneden de 12 Jaren.

WAARNEMINGEN van WIND en WEDER.

WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, buiten haerlem. baro- ther- hygro-streek' luchtsApril me- mome- me- der geste-LDI796. ter. ter. ter. wind. | heid.

C30. 2| 52 72j- n. i

27 < 30. 21 58 58 N n.w. bewolkt. C.30. i| 46* _ 70 — I

C29- 9\ 51 74 w* voormid-J. betrokken;

28 < 29. 9 58k 50 w.n. w. verder bewolkt;

c.29. 71 41 ï _7I n.w. ; savonds helder.

\"29- 5l 50J 79| o.z. o., «smorg. wolken;

29 ( 29. 5 64 46 Z. O. verder helder; )2g. 4 52 J 56 O. 's avonds bewolkt.

C 29. 23 56" 70 Z. w. 's morg. betrokken;

30 ( 29. 21 63| ' 53-' Z. o. verder bewolkt; ^29.2 55| , 70 >.z. o. 's avonds regenagtig.

Meyr"29TT~ 52J- 83 w-z-w- 'smorg. resen ;

1 / 29. 2\ 5öi 65 w. verder wolken. c29- 3ï 48J 71 n. n.w.

^29. 4 551 7Iï °' bewolkt; 'savonds

2 < 29. 5 óoj 58 o. harde wind.

£29. 6\ 49| 69 O. *V<>- _______

C29^7Ï' 50 73 o.t.z.

3 < 29- 7J 53i 69 n. o. betrokken. £.29. 8 45i 66 |n.« o.

In de afgelopen maand April, Hoojst Therm. 's midd. den aaften 6>^ gr. Laagst 's avonds de* ' iaden 35 gr. De gehele maand ogt., midd. en avond gemiddelde ltoog' te 51^ gr. is ijf gr. hoger dan in April 1795-

1 Hygrometer hoogst 'smorg. den aden 98^- Laagst 's midd. den itffteu 39. De gehele maand ogt., midd. en av. gemiddelde hoogte 67,^gr. 1 is iol\ gr. droger dan in April 1795,

Sluiten