Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( I5i )

2ende . ons niet wederhoiiden on An aoAintcn ta .,„n

nog maar een kleine flap verder, en die of enig ander heir van Engelen daald, na verloop van jaren, andermaal te Bethelem neder, en vervoerd de Cafa Santa, of het Heilig huis, naar Dahnatieu en van daar naar Eoretto l De tusfehenkomst van Engelen febynt tog zo wel in den fmaak van onzen Redenaar gevallen te zyn, dat zelfs de Sterre, aan de Wyzen, volgens Mattheus, in het Oosten verfchenen, en vervolgens hun ten gids naar Bethelem, of Nazareth, volgens H. dienende, fchoon hy 'er eerst een Luchtverheveling van maakt, mogelyk wel een weldadige Engel, by hem, kan geweest zyn, die hen vooruitgaande, al lager en lager daald, tot op byna het dak van een huis (f) en\ aldaar fchielyk verdwynd, bladz. 48S en 486.

TEKENINGEN en PRENTEN.

„ C. Josi, Graveur en Konstverkoper in de Kalver„ itraat te Amfterdam, een Leerling van den beroem „ den J. R. Smith , geeft thans als ene proef zyner y, kunstbekwaamheid, in de nieuwe gepointeerde ma„ nier, het uitmuntend ftout gegraveerd Portrait van „ den Pöolfchen Generaal Kosciusko, naar het Schil-

M dery van Grassi, in het licht. 't Formaat van

„ de Prent is 13 duimen hoog en 0 duimen breedte. „ De fraaije en ftoute uitvoering van dit keurig Por„ trait, gevoegd by de verdienften van dien ongelukki" ?ren' .n,aar kloekmoedigen voorftander der Poolfche „ Vryheid, maakt het zelve waardig, om een plaats te „ bekleden, zo wel in de Kabinetten der Kunstminna„ ren, als in de verzamelingen van de afbeeldzels der „ Voorftanders en Martelaren van de goede zaak der „ Vryheid. De Prys van dit Portrait is ƒ 2 - • -: Proefdrukken en in Couleuren ƒ 4-: -: -

NARIGTEN en BYZONDERHEDE N,

TOT DEN HANDEL EN SCHEEPVAART, LANDEN VEEBOUW, ALS MEDE DE HUISBOÜKUNDE, HANDWERKEN EN FABRIEKEN, BETREKKELYK.

Van Kopenhagen heeft men, dat de Deenfche Afiatifchc Compagn. het aanbod, door de Koningl. Commercie-Kamer gedaan, om goederen, met particuliere Sche pen, tegen ene betaling van 4 prCt. recognitie aan gemelde Comp. uit de Indien in te voeren, van de hand 1 gewezen heeft.

Cf) Met dezen enkelen trek fchynt de gehele zwarigheid te worden "

opgeloscht, wegens de ingebragte onmogelykheid door zommigen dat i

enig bepaald huis of plaats door een luchtverhevelmg kan worden aan- 5

gewezen: zonder dat de Redenaar zig verder enige' moeite geeft, om f deze en meer andere bedenkingen tegen de waarheid van het hier voorkomend verhaal, in 'c byzonder, en de echtheid van de beiden eerfte

«KmeroereT " ' a,eaneen ' Uk dcn we* te ™Tof 5

• Brieven van Gluckfladt melden, dat, na een zwaren

e „tv,' 7 *ï 9dCn, en 10den ^zer maand OeS

l t S 01? den Uden Seheel is weggebleven; terwv

B d! Ebbe als naar gewoonte, plaats had. De oudfte

! £mmn Z,S niet errinneren, dat dit ooit meer

; Pryzen der Granen, op 31 Oct. te Amsterdam.

prCts. met Lotery. 112 a nö prCt. Dito ficmnf VnnAr

MAANDELYKSCHE PRYSLYST derINen UJTLANDSCHE EFFECTEN.

Inlands cue. Holland ax prCts. 44 a 50 prCt. Geforceerd 38 a 395 prCt. Restanten van Loten 37 a q» prCt. Zeeland 2$ prCts. 20 a 25 prCt, Friesland 2 prCts 41 a 46 prCt. Utrecht 2j prCts 50 a S3 prCt. Generaliteit 3 prCts. 48 a 52 prCt. Last- en Veilgeld 2x prCts 38 a 42 prCt. Prins van Orange aj prCts. 40 a 42 prCt.' _ ■ C- Lot- 1785-1790. 3 prCts. 2S a 40 prCt. Diverse B u 1 te nl a n d s c h e. Amerika. 5 prCts 941 a 9SJ prCt. Dito 4 prQs. 8S « 86 prCt. Dito 4' prC:s. met Lotery. 112 a 116 prCt. Dito Geconf. Fondf

* * *

Veneüen - ' " 52 , Nieuwe Ducat. ƒ 5,i7

1 ivörno * 1001 °ude ser- dit0 - 5Uh.iGi

2 ",° ■ -10° Nieuwe Louis d'Or - 12,^' '

dito kon. ' Asfig.- Guinies . J2,l6

T,t.^ t* ■ PUtolen . 10,4

4den /eme ^ 575358 Franfche Kronen - $£59

ókokon- m' fi Nieuwe Ryksd. - b "5 V

Hamburg,. m. Ct. ft. 3^ K. Agloyan den Bank . ^ pCt. Wenen id. B°. . 33^ |

Wissel- en Speciecours.

..ccuwscn en Raap-Oly, per Aam ƒ fic

Overm. 't Last. . £ 53a M Dito! Lyn . r \U

Slag-Lynz. de ton van Dito Hennip ... V oo*

5 Schep R,gaas f 9< a ir; Walv. Traan , 't quart.

Henmpzaad dito . /^aSj van .2 Stek. ? . ƒ ,aa Dito Rode • . ƒ 96

Zaad, Oly en Traan.

TARW. ifctLHtj GERST. Het Last

' di?o!mdeeb°nteen WiKe 25oalc^ Vriefche Wintergarst . Jjgt I HL? ,j r • 235a£3oGron. en Oldamfche . y5""5

IoSë«lrSe * 2^5a 280 ^euvvf. en Overm. Winter 90.no

Vrkffche ë ' 2303270,Dito Zomer . . ^oalIo

Bovenlandfchê .', / 230 a 2Ö0 DantZ1^ e» Elb- • •

Sndfche6 [°.de. i ; Zllll HAVER ™ BOEKWEYT.

n • rr 1 ^^GE. Brouwhaver . „,,8»

Prmsfirche . . . 130 a 155 Witte Voeder dito . £11°

GeSdeS°r ' * «oarssBoekw.Amc-rsf.enGooil. £%i%

oettroogde . . . 150 a 160 Dito Brah. en Vlaam. ï<*2* i*

Sluiten