Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2 )

ling van diergelyke Gedenkftukken bezit , enkel met oogmerk om dezelven aan ene woeste hebzugt en aan de vernieling te onttrekken, en ze aan die genen mede te delen, die met zo veel yver en doorzigt als gy deze wetenfchap beöëlïenen: ik zal het my altyd tot enen plicht rekenen, hun, waar ik kan , van nut te zyn, en hun, by alle voorkomende gelegenheden, zodanige berigten te geven, als ik zou kunnen denken, dat zy nudig Iconden hebben.

„ 'Er zyn in de Franfche Republiek weinige plaatfen , alwaar men zo overvloedig Gedenkftukken der Oudheid vindt, als in onze (treken; en 'er zyn 'er misfchien gene, daar dezelve minder zyn waargenomen.

„ Zedert de weinige jaren, dat ik begonnen ben dit foort van navorfchingen te doen, heb ik my omtrent twee duizend Romeinfche Penningen, van verfchillende foorten van metaal , en een groot aantal van andere ftukken van dat foort verfchaft , die of binnen onze Stad zelve, of te Allonnes (*), een klein Dorp , dat 'èr ene myl van af legt, gevonden zyn: uit het geen ons op die plaats is overgebleven blykt het, dat 'er aanmerkelyke en kostbare ïtichtingen gelegen hebben. Men ontmoet 'er dikwys op den grond brokken van kornisfen van wit marmer , met beeldhouw-werk vercierd , als mede ene grote menigte van ftukken van marmere vloeren, van verfchillende koleuren». De Boeren ploegen 'er nooit of zy vinden 'er fcherven van Va» fen en Gedenkpenningen; de oudften zyn van JuliusCasfar: ik heb ene vry wel agter een volgende reeks van dergelyke Penningen van Keizers en Keizerinnen, tot aan Conftantyn toe , die allen op die plaats gevonden zyn.

„ Het is waarfchynlyk,, dat die Stad onder de regering van dezen laatften, verwoest is. Alles bewyst ons dat deze plaats weleer de zetel der weelde en des overvloeds geweestis. De muren, die dezelve omringden, zyn op zommige plekken nog zigtbaar , ook ontdekt men 'ér enen toorn midden in een bosch. Over ettelyke jaren vond ik, by gelegenheid dat ik 'er liet graven , onder de ftukken en brokken, daar de grond mede vervuld is, een brok van een bas-relief van wit marmer, verbeeldende, een Borstbeeld van ene Vrouw; het is zeer befchadigd:: indien gy het goedvindt, zal ik 'er u ene afbeelding van zenden. Ik bepaal my thans om u ene tekening te doen toekomen van twee gegraveerde Stenen, die in dezen omtrek gevonden zyn. Numero

(*) Ik heb gelegenheid gehad om twee vlekken van den zelfden naam te bezoeken; het ene ligt by Saumur en het andere in den omtrek van Orleans; men vind *er ook vele Oudheden.

i. is een Strand-key (Gakt) C*) van een Keyfteenagtigen aart, geheel ongepolyst (brut) waar op in verheven fnywerk gegraveerd is, fpes mea fol; de copie is naauwkeurig; en de grootte van den fteen komt met die van de tekening overeen.. Numero z. verbeeld ene foort van Vaas; dezelve is op ene hematiet gefneden: wat de letters, die op de agterzyde ftaan , betekenen, weet ik niet;zy zyn ook uitgefneden (gravés en eretix): die fteen. is agt lynen hoog en zes breed (f). Dezelve was in zilver gevat; maar de vinder had 'er het omzetfel afgenomen. Ik heb bet gezien; het had niets belangryks, en maakte, zo hetfc.heen, een gedeelte uit van het een of ander vercier'fel.

„ Ook. fpreekt gy my van de ruïnen van een Amphitheater , dat men te Mans voor vyf jaren zou outdekt hebben. Ik heb 'er ene aftekening in Reliëf van gemaakt , voor dat het Gedenkltuk geheel vernield^ wierd, waar van men thans niet meer ziet dan een gedeelte der buitenmuren. Ik ben: voornemens- om 'er voor u ook ene dergelyke aftekening van te maken en u dezelve toetezenden, met heE: geometrisch plan van den grond, waar op het Gedenkltuk ftond. Ik geloof dat dit beter zal zyn dan de befchryving, die ik 'er u van zoude kunnen geven. Ik heb ook. nog .de overblyfzels van twee waterleidingen ontdekt , die Mans van water voorzagen. De voornaamfte derzelven wierd onderhouden door ene fontein die vyf kwartier van. de Stad af lag: deze plaats heer les Fontinelles. 'Er zyn zeer aanmerkelyke bronnen; men vindt 'er ook nog oude werken, maar die van weinig belang zyn.

„ Indien gy nog enige andere berigten nodig hebt, befchik dan vryelyk over my, bid ik u; en ik zal my. fteeds beyveren om u te tonen hoe zeer ik verlang dm», u van dienst te zyn, en uwe genegentheid te verdie-»nen."

Heil en Broederfchap, Maulni Fils.

Maan- •

(*) Het Nationaal Mufeum der Oudheden, bezit vele • diergelyke Galetten, maar met verfchillende inferiptien in, het Hebreeuwsch, Perilsch, Grieksch en Latyn. Caeslmheeft 'er enen zeer merkwaardigen in zyne verzameling gegraveerd. Tom. V. PI. IV. No. 4.

A. L. M.

(f) Die Steen is volmaakt gelyk, zo wel in de ftof zelf, als in-de bewerking; aan enen Steen van het Nationaal Mufeum, Numero 60, befchreven in myne aanwyzing der gegraveerde jËgyptifche Stenen., Mag. Encyclop. Tom, VI. p, 7?- A. L. M.

Sluiten