Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2 )

gens de gemaakte bepaling, de volgende lesfen door bnderfcheiden Leeraars gegeven worden.

Sue, Hoogleeraar in de Phyfiologie by hetLycéeRepublicain, zal les geven in de Natuurlyke Historie en Anatomia comparata. A .

AüDiN-RouvièRE, Hoogleerair der Phyfiologie aan het Lycêe des Arts , zal les geven in de Hygieoa oï Gezondheids-leer.

Pinglin, Hoogleeraar der Zielkunde in de Louvre, in de Redeneer- en Menschkunde.

Laharpe zal onderwys eeven in de Letterkunde.

Demoustier, Hoogleeraar aan het Lycêe Republl cain, in de Zedekunde. Deze lesfen zuilen egter meer bepaaldelyk aan de vrouwen toegewyd zyn , en ten oogmerk hebben, om haar de uitnemendheid te doen gevoelen van den rol, dien de natuur haar aanwyst; en om haar te leren het genot des vermaaks, met de vervulling harer plichten, te verenigen.

Het zal in deze nieuwe Stichting ook met ontbreken aan Hoogleeraars in alle de Européfche talen, aan in- en uitlandfche Journalen , en de letterkundige voortbrengzelen van den dag. Beroemde letterkundigen zullen 'er'voorlezingen houden, redenvoeringen doen, en dichtdukken lezen.

Ook zal er om de decade een dansparty, en om de maand een groot concert wezen , welk laatfte door Lani'/A een' der voornaamfte hoofden van het Confervütoire de Mvfique, beftuurd, en door de voornaamfte Toonkundigen uitgevoerd zal worden; uitgenomen nog de byzondere concerten van liefhebbers, waar van het getal onbepaald blyft.

De Stichters van dit Lyceum , zyn die van het i>ahn des Etrangers, 't welk in 1791 zo veel opgang

heeft gemaaitr. . •<.-

De opening van het zelve ts sefchied den aj Nivole (k6 Tanuary Ü.) in la maifoo Marbeuf, vooraan inde Ftiubourg- Honore. -

■ De 15. le Brun, Beduurder van het Lyceum , heeit bet zelve geopend met ene roepasfelyke redevoering,, in welke hy het oogmerk, en het plan dezer (lichting ontvouwde ; voorts hebben de hier bovengenoemde 14i>ogleeraars voorlopig bericht gegeven van de onderwerpen, welke zy zich voordellen te behandelen, en de vvyze waar op zy hun onderwys meenden aan te leggen.

De Vergadering is door een overheerlyk Concert befloien.

In het begin van dit jaar heeft het Nationaal Inftitmtt den B. LoiNE-SéiiASTiEN Jeaurat , Sterrekundigen , benoemd in de plaats van den B. Cassini , opentten, door dien dezelve zyn verblyf niet meer te Pa^s houdt.

Parys, 13 Jum. De Hoogleeraar Fabrklus van Kiel, die hier, federt enige dagen, is aangekomen, vond, toen hy zynen vriend, Larevelllere Lepaux, lid van het Directoire , een bezoek gaf , den Generaal Masfena by hem. Lepeaux bood ze beiden eikanderen aan, met de woorden: Een der grootite Generaals biede ik een der grootfie Natuurkenneren aan. „ Myn Heer" zeide Fabricius tegen Masfena , „ wy zyn reeds lang gewoon uw naam met eerbied te noemen." Deze hoflykheid verheugden den held dermate, dat hy den Hoogl. hartelyk omhelsde. Daubemon behandeld hem als- een broeder en de overige Hoogleeraren van het Natuurkundig Kabinet bevvyzen hem enen kinderlyken eerbied.

NEDERLANDEN.

Korte Schets der Redenvoering van den Burger

j. ROCQUET T £> Med. Doct.

Ter gelegenheid van de laatste Prysuit-

deling aan de kwekelingen in de HeEL-

konst te Haarlem.

In onze voorgaande No. 180. by de opgave derPrysuitdeling, hier boven gemeld, by welke gelegenheid de

Burger Rocquette, in noeciamgnein. van otau» l,cuw

in de Heet- en vroeniuinae , ene reueuvueijijg uiciu over het Verhevene der Heelkonst, beloofden wy onzen Lezeren eerlang ene korre i'chets dier Redenvoering te zullen geven : aan welke beloften wy thans voldoen.

Na ene beknopte inleiding over den algemenen yver, in deze eeuw, ter aankweking en verbetering van Konden en Wetenfchappen, en den langs dien weg verkregen voorraad van ftoffe , voor elk minnaar derzelven, om zig in zyne meestgeliefde ftudie te verzadigen ; en na het verhevenen ener konst of wetenfchap tot het groter en algemener nut derzelve voor de Maatfchappy bepaald te 'hebben, aarzeld de Redenaar geenzins, de Heelkunde, uit dien hoofde, in dezen dea voorrang boven alle anderen toetewyzen.

Deze verhevenheid, word, vervolgens, by de nadere behandeling van het onderwerp, door hem afgeleid uit de volgende redenen.

1. Uit de verhevenheid des onderwerps van dezelve ,

den

Sluiten