Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1798. No. 213.

NIEUWE ALGEMENE

KONST- en LETTER-BOBE,

VOOR MEER- en MIN-GEÖEFFENDEN.

Vrydag den 26 January.

BERIGTEN.

FR/iNSCHE REPUBLIEK.

Parys , den 14 January (25 Nivofe van het "Vide Jaar.) In de laatfte openbare zitting, den 4 Jan. 1. 1. (15 Nivofe) door het Nationaal Initituut der Wetenfchappen en Konften gehouden, is, door de Klasfe der JL-etterkuiid« en fchone [Konften, de volgende prysvraag, tot de Grammatica betrekkelyk, welke reeds voor het afgelopen jaar was uitgefchreven geweest, by vernieuwing voorgefteld:

„ De veranderingen nategaan, welke de Franfche taal „ federt Malherbe en Balzac tot op onzen tyd, „ ondergaan heeft."

„ Examiner les changemens, que la langue Franpaife „ a éprouvés depuis Malherbe cjf Balzac jusgu'a nos „ jours."

Al wie naar dezen prys mogt verkiezen te dingen, word verzogt, om de voorgeftelde vraag in derzelver dubbele betrekking, en van het werktuiglyke der taal, en van het karakteristieke, dat aau dezelve door de beroemdfte Franfche Schryvers, van tyd tot tyd, is bygezet, te behandelen.

De prys is ene gouden Medaille van vyf Hectogrammen gewigt.

Dezelve zal in de openbare zitting van den 15 Nivofe van het VII Jaar (January 1799) worden uitgedeeld. De Verhandelingen moeten in het Fransen gefchreIX. Deel.

ven zyn, en uiterlyk voor den 1 Veudhniaire van het VII Jaar, (22 September 1798) worden ingezonden.

De inwoonders van alle landen, uitgezonderd de binnen- en buiten-Leden van het Initituut, zyn gerechtigd om naar dezen prys te dingen.

Voorts moeten, ten aanzien van het bygevoegd billet, devies en adres, de gewone voorzorgen gebruikt worden.

De Verhandelingen kunnen aan het Initituut gezonden worden, onder couvert van den Minister der Binnenlandfche Zaken, en aan een der Secretarisfen van de Klasfe, die den prys heeft voorgefteld, vragtvry gezonden worden.

De behaalde Medaille wordt aan den Schryver zeiven, of aan die geen ter hand gefteld, wien hy daar toe volmagt gegeven heeft.

AANMERKINGEN op de RUINEN

(Les Ruïnes ou Méditation furies Revolutions des Empires)

van

Mr. VOLNEY.

(getrokken uit Dr. Priestly's Obfervations on the Increafe of Infidelity. )

(Vervolg van Bladz. 24.)

Dr. Priestley , in de 8fte Afdeling, handelende, over de onkunde of grove misduidingen der oude en hedendaagD fche

Sluiten