is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemene konst- en letter-bode, voor meer- en mingeöeffenden. Behelzende berigten, uit de geleerde waereld, van alle landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 175 )

NARIGTEN en BYZONDERHEDEN,

TOT DEN HANDEL EN SCHEEPVAART, LANDEN VEEBOUW, ALS MEDE DE HUISHOUKUNDE , HANDWERKEN EN FABRIEKEN, BETREKKELYK.

Engfxsche Budget, of Rekening van Uitgave en Qntpang voor dit jaar , op 22 Febr. I. I. door den Hr. Pitt het huis der Gemeente voorgelegd.

Aanmerkingen.

Uit liet geheel beloop dezer rekening blykt, dat zy alleen gaat over grootdeels buitengewone uitgaven en ontfangften, tot goedmaking van de tegenwoordige Oorlogskosten, en dus

geen Staat opleverd der gewone jaarlykfche inkomften en uitgaven van het Ryk: van welken beiden, dan ook de Mi¬

nister, in zyn veraere vooraragt ny ae mievering aezer rekening, ene afzonderlyke globale opgave doet.

Volgens deze globale opgave der inkomften moeten zy voor 1800 bedragen . 24,090,000 Pitv

(Dat echter hier aan enige Millioenen kunnen te kort komen, blykt reeds uit de Defecten van het vorig jaar, op de bovenftaande rekening komende.)

En der uitgaven, zo aan Renten, de Ci¬

viele lyst als andere onkosten . . 10,720,000 —1 Waar door 'er een overfchot zou blyven van 4,364,000 Pft.

Ondertusfehen bedragen de reeds bewilligde

lommen voor dit jaar, zo voor aen aienst der Marine en Armée, als diverfe uitgaven, niet minder dan

27,514,000 Pft.

Welke fom die van de gewone inkomften reeds over de 3$ Mill. overtreft.

Eu de gehele uitgave op de Budget word gefteld op 39^ Mill.

Om welke enorme fom te vinden, de Minister niet alleen nodig had, boven de inkumken van Üe Zuiker- en MoutTax, die «in de 10 prCt. belasiiug op de inkomften, en civgc ai deren door hem gen-emde baten, op nieuw vau de

Uirekteuren der Bank, üe premie van 3 Min. voor ue vernieuwing van het Octrooi, waar van de tyd nog op verre na niet geëxpireerd wals ,'te-vorderen , eu de rekening .van

lüoi te creuneren voor nog 3 min. aan uejecie.i vau its voren ingevoelde belastingen , welken hy onmogelyk kan

ti;pf<sii nt' Hnrlfkt hulton inkomen, maar ook l.oü oen Sr .at

ie belasten met een1 nieuwe, fchuld van ïüï Mill. die, voor zo verre, aan de Geldfchieters,' voor elke 100 Pil- worden

afgegeven 110 P. Actiën in de 3 prLts. geconioiid. en 47 P. in de 3 prCt. ge reduceerden , het Ryk cp ruim 27! Mill. te fta' n komen :. waar un ene vermeerdering van niet weiniger dan ruim 7^4,000 Pouü. nieuwe juuWjlifche Luesten ontftaan. *>'

Uitgave.

Voor de Zeemagt en Marine. 13,519,079 PU. 13 S. n D.

. Landmagt . . 11,350,079 — 11 — 10 —

Genie en Vestingwerk. 1,695,956 — 17—11 —

Verfchillende uilgaven 750,000 — —-

s Jntresfen aan de Bank 816,650 — —

Defecten der Finantien

van 1799 . . 447>°39 — —

4—— Dito van de Land- en

Mout-Tax . 350,000 — —

——r— te betalen ExchequirBillets, afgegeven in Anticipatie op de belasting van de rnkoniften 2,506,250 — •—

—— Dito aari Lyfrenten en

Comriburien. . 1,079,000 —- —

——— Dito Subfidien voor het

kipend jaar 1800 1,914,000 — —

——— Oi-derftanden aan de buitenlandfche Geallieerden . ■ 3,000,000 — —

. Toevallige onvoorziene

uitgaven . 1-77^'S — —

Totaal . 39,500,000 Pft. 3 S. 8 D.

Cntfang.

Zuiker-, Tabak- en Mee'-T.x . 2,750,000 Pft.

Li.gaande en inkomende Regten . ,1,250,000 —

Le 10 piCt. belasting op de inkomften , geukend op . • 7,000,000

Hier van afgetrokken de renten der Geldleningen van 8 , 11 en 13 Mill. . • • 1,700,000

. 5,yoo^X)0 —j

Opbrengst van het Gecor.folid. Fonds . 5,500,000 —

Premie voor de vernieuwing van het

Octrooi der Bank . , • 3,000,000 —

Geki.ei.ii een van het tegenw. jaar • 18,500,000

C e.it f m voor hei j. ..r 1801 . 3,000,000 —

fce Loteij .... 2OG'00° -

39,500,000 Pu