Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

GEBOORTE-, TROUW- en STERFLYSTEN.

Het eetal der Doden, gedurende de laatstverlopene Week. is geweest: te Amfterdam 153 i en & Haarlem 16, onder welke laatften 8 beneden de 12 Jaren.

STERRE- en WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN.

weerkundige waarnemingen,

buiten haarlem.

C baro-i ther- streek luchtsJulv ) me- mome- der gesteldl800. 1 tsr. ter. wind- heid.

C 30. 3.| 6,5 w. betrokken, tusfchen

l6 <!$0-2h 71 beide omtrent beider.

hsO-Jlj. 63 N- w-_

C30. 2 72 w.b. n.

i? c 30- l\ 75 w. omtrent betrokken. _ .

\ 30. 2Ï 02 w^.n.'w".

C 30. 2* 62\ w. b.n.

18 < 30. 3 6gl w.n. w. bewolkt.

£30. 3 5lï ' .

CjO. 3 59i n.w.b.n

3 9 < 30. 3 68 w. helder.

130_2j_ 55 n. w. -

r30.li. 6l w.n.w. wjken; ~mmic)d

20 {30. li 683 n. w. waC [„ïjijr,

} 30. > g -t'» •— .._ —

c30. i 62 n. w. w'ndrig, omtrent be-

01 ) 50 I 66 trokken; 'snamiddags

2 \ r cn tusfchen beide wat-regen.

( 30- ot 59

■ rtöTÖT 63 " n.w.b.n '

22 < 30. I 68 n. w. wolken. £30. ii ' 54' 1 —

BEKENDMAKINGEN.

* * -RFREDENEERT CONSTITUTIONEEL WOOI tWiVS waarin naar orde van 't Alphabet, gevende

» SoTSlïwrJèn Burger, ^^^^ ftand , nodig heeft te weten tot verftand van zyne Recht en Plichten , en waar naar hy zich m XZ??%«Lw del, of in 't gemene leven, tegedragen hebbe methaan w

» zing der Plaatfen, in de ACTE van STAATSREbLLllNC by \et Bataaffche Volk op den 23 April \7$«**j nomen • benevens in zodanige Decreeten en Bejlmtei

Z Z%^rTpZlicatien, Notificaüen en

als zedert dien tyd zyn genomen geëmaneerd en afgeko

' died, en welke kragt vnn Wet hebben; door JAN GRE VEN " Met een nieuwe Garmond Letter m groot 06

Te Haarlem, by A. LOOSJES, Pz.

vo zindalkk gedrukt. Dit onmisbaar HANDBOEK, zo wel voor eikén Burger, als voor een.ieder in enigen Post van algemeen of byzöfder $éftüur geplaatst^ is tot meerder gebruik met een REGISTER der in dit Woordenboek voorkomende Woorden voorzien ; en te Dordrecht by A. Blusfé &Z0011, D. de Vlugt; Amfterdam M. de Bmyn, G.Roos; Rotterdam Wed. .v. Heel, v. Santen, N. Cornel; Leyden M. Cyfveer, D. Dufaar; den Haag Thierry en Menüng; Haarlem Looüjes; Bommel de Meyere; Middelburg Wed. W. Abrahamfen, P. Giilisfen, P. A. de Winter enz.j te bekomen. De prys is flegts 40 Huivers.

V Het JOURNAAL VAN BRIEFWISSELING, welks nuttigheid en voordeden door het algemeen gebruik, dat'er van gemaakt word, thans zyn erkend, zó dat men aan de begeerte van allen niet heeft kunnen voldoen; is nu op nieuw in gereedheid gebragt, en van hetzelve een goeden voorraad van onderfcheide dikten, ten pryze van 24, 32 > 4° «• s ot meer, naar elks keuze, te bekomen- te Dordrecht by A. Blusfé & Zoon; Amfterdam Schoneveld, Larde, Marlot, M. deBruyn, Braave, Briët, v. Vliet; Rotterdam D.Vis, Wed v. Heel, Hofhout, Cornel; Haarlem Loosjes; den Haag Leeuweityn & Thierry, enz. NB. Tot nog meer gemak heeft men agter deze nieuwe uitgaaf een gedrukt Alphabeth geplaatst.

V Een Stel van Vier Konftige en Plaifante Rotterdamfche Gezichten: Als I. Uit de Leuve-Haven

we Hoofd-poort; II. Uit de Maas langs de Stad 111.

Draaibrug"; is vervaardigt door K. F. Bendorp, en word uitgegeven te Dordrecht by A. Blusfé & Zoon; Rotterdam Wed. v. Heel, v. d. Dries. Holfteyn, Hofhout, Cornel , Hendrikfen , Groenewegen , Gebr. Brunelh ; Haarlem Bonn en Loosjes enz. Het Stuk kost 18 St., Proefdruk 24 St. en ongelett. Proefdruk 30 St.

* * In de Boekwinkel van A. LOOSJES Pz. zyn onder anderen te bekomen, de volgende nieuw uitgekomen Breken, enz.

' Nederduits rh.

Freville, Beroemde Kinderen, ifteDL.ia", met pl. - ƒ 1 U|: o

Slcdmans Reize na Surinaamen, 3<'e Dl gr. 8». met pl. - 3 . 8 . o

" Schatnhotst Militair Zakboek, met pl. gr. 8°. . - 5 - 15 • o

»f Tollens Idyllen en Minnezangen, gr. 8°. fchryfp. . - 1 . 10 : o

n Barbaz Higenia van Racine, Treurt. 6 . . . - « • - ;

1. IVarte Ransdorp, Tooneekp. 8°. • • • - ; ;

, Rothe Invloed van liet Chnstend. 2 nd gr. o . . - 4 • o . o

De Bvbel in Dichtmaat naar 't Fransch kl. Form. . - 4 • o • °

r 5 - J HoOgd.

'■- Hochc's Reife durch Osnabruck Saterland &c. 8°. . -3:3:°

Franfche.

i' Traité de la Dysfenteiie par J. C Jacobs, gr. 8°. - 1 : 10 : o

'5 Plaatwerken. _

1- Oeuvres de 7. Chaton chez Joft. • • • • , " 50 ! 0 1

2- Stel plaaten van de Jonker en Berndorp, verbeeldende de _ . fl a-1 Yskruijing voor Gornichem. •

______ - • •

Sluiten