Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* )

Gewesten van een merkelyk gedeelte dier Imposten, tot preventie van derzelver totalen Ondergang, mogten kunnen worden ontheven, om 'wederom tot verademing te koomen.

*t? *V ?e >I?

Belangende de zoogenaamde Conventuele Goederen van de Geestelykheid in dit Quartier, die hebben geen gemeenfchap met het Politique, als zynde op de inkomften dier Geestelyke Goederen alleen de Franfche Predikant binnen Zutphen, thans zedert eenigen tyd vacant, en eenige weinige Franfche Schoolmeesters en Meesteresfen uitgezondert, geasfigneerd, de Tratfementen van alle de Nederduitfche Predikanten in de Steeden en ten platten Lande. van de Rectoren en Preceptoren der Latynfche Schooien, van Organisten , Klokkenisten, Kosters, Schoolmeesters, Voorzangers, Orgeltreeders, en diergelyken; mitsgaders de reparatien en onderhoud van de Broederen Kerk binnen de Stad Zutphen; voorts Predikants-wooningen en Boeren huizen, met eenige Bruggen ten platten Lande, onder de Geestelyke Goederen gehoorende; Vacatiën en Reiskosten tot de Infpeftuures, en de Verpondinge op die Geestelyke Goederen en Landeryen flaande, met allen aankleeven, zoo van Dyklasten, als anders, met welke dezelve bezwaard zyn; waar meede die Inkomflen jaarlyks, door malkanderen gerekend, worden geabforbeerd, zoq dat daar van niets kan overfchieten , te minder nog in het vervolg, daar men tot gaande houding van zaaken, die goederen nog eenigzints zal moeten bezwaaren, hebbende zelfs de Geestelyke Rentampten meermaalen uit het Politique Comptoir moeten worden gefublidieerd, het geen nu wel ettelyke jaaren door eenige ryzing der Pachten is gecesfeerd, doch in het toekomende by daaling weder noodzaakelyk worden kan.

*****

Loteryen hebben hier geen plaats, en het kleine overfchot van de geringe Posteryen, is aan de Steeden Zutphen en Doesburg, die het evenwel fchraal genoeg hebben.

P A R

Sluiten